VERON A03 – CONCEPT AFDELINGS-VR-VOORSTELLEN 2019

 

CONCEPT VOORSTEL 1:

In november 2018 hebben Scouting Nederland en de VERON een samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel de bestaande samenwerking verder te versterken. De getekende overeenkomst staat in het teken van:

 • samenwerking bij de JOTA activiteiten,
 • het delen van informatie hierover op beide websites,
 • het actiever promoten van techniek bij Scouting Nederland,
 • het actief onderhouden van operationele contacten tussen de VERON en Scouting Nederland
 • Scouting Nederland zal op haar website vermelden dat de VERON een van haar partners is.
 • Scouting Nederland stelt een kwalificatie teken ter beschikking voor scouts die zendamateur zijn geworden.

Vanuit de uitgesproken gewenste versterking wordt aan de VR gevraagd om in te stemmen met het voorstel om het HB van de VERON opdracht te geven om haar contacten binnen de IARU en met het Agentschap Telecom in te zetten om het mogelijk te maken dat Scoutinggroepen de beschikking kunnen krijgen over eigen roepletters (d.w.z. ‘clubcall’).

Probleem omschrijving:

Het doel van Scouting Nederland  is primair “het bevorderen van het spel van Scouting in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.” Een jaarlijks terugkerend onderdeel binnen scouting Nederland is deelname aan het internationale Jota-Joti evenement. Vanwege het terugkerende karakter is het wenselijk dat scoutinggroepen, voor hun herkenbaarheid, gebruik kunnen maken van eigen (herkenbare) roepletters.

Verenigingen, stichtingen en onderwijsinstellingen kunnen bij het Agentschap Telecom inloggegevens voor het gebruikersregister aanvragen. Voor het kunnen aanvragen stelt Agentschap Telecom dat indien er sprake is van een vereniging (zoals dit bij Scouting Nederland het geval is) er sprake moet zijn van “…een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van radiozendamateurs waarvan het ledental en de samenstelling voldoende representatief zijn voor de door de vereniging te behartigen belangen ten behoeve van de amateurdienst.”

Omdat Scouting Nederland (en de aangesloten scoutinggroepen) zich niet primair richten op het behartigen van belangen van de amateurdienst, is het aanvragen van een eigen verenigingscall voor scouting groepen op dit moment niet mogelijk. Dit leidt tot een aantal problemen:

 • Groepen zijn niet herkenbaar voor andere deelnemers aan Jota-Joti tenzij jaarlijks een overzicht verspreid wordt onder welke persoonlijke roepletters van een amateur in dat specifieke jaar gewerkt zal worden.
 • Omdat jaarlijks sprake is van diversiteit van de amateurs die Jota-Joti ondersteunen met hun eigen persoonlijke roepletters én het aantal verbindingen beperkt is, is het laten produceren van call/J QSL-kaarten economisch onaantrekkelijk.
Voorgestelde oplossing en motivering:

Aan de VR wordt voorgesteld wordt in te stemmen met het voorstel om het HB van de VERON, vanuit de aangegane samenwerking met Scouting Nederland, zich te laten inzetten op nationaal en internationaal niveau, om het mogelijk te maken dat scoutinggroepen de beschikking kunnen krijgen over eigen roepletters, zonder dat daaraan de verplichting hangt dat in de statuten expliciet moet zijn opgenomen dat de (scouting-)vereniging ten doel heeft de belangen van de amateurdienst te behartigen.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

Wij voorzien een aantal positieve effecten als het voorstel wordt aangenomen: binnen Scouting-groepen kan het radiozendamateurisme een belangrijker onderdeel van de activiteiten worden.
Enerzijds omdat de groepen trots hun eigen roepletters kunnen gebruiken (dat geeft een vaste binding met de amateurdienst).
Anderzijds maakt deze aanpassing het mogelijk dat groepen ook buiten de Jota-Joti met de radiohobby actief kunnen zijn. Onder voorwaarde dat er een geregistreerde zendamateur aanwezig is bij de uitzendingen, kunnen scouts immer hiermee het hele jaar activiteiten met hun eigen roepletters ondernemen. Hiermee geven we ook invulling aan de wens van de overheid om meer jongeren iets met techniek te laten doen.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

Het realiseren van dit voorstel begint in onze ogen met het bespreekbaar maken van deze gewenste ontwikkeling op het niveau van de IARU en het Agentschap Telecom door diegenen die bij deze partijen aan tafel zitten. Dat zijn binnen onze vereniging vooral de leden van ons HB.

Het lobbyen op dit onderwerp past in onze ogen binnen de reguliere lobby-werkzaamheden die plaatsvinden.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar:

Zie voorgaande beantwoording. Deze werkzaamheden kunnen uitsluitend uitgevoerd worden door diegenen die aanwezig zijn bij de overleggen, in casu de leden van het Hoofdbestuur. Wellicht dat vanuit het netwerk van Scouting Nederland ondersteuning kan plaatsvinden.

 

CONCEPT VOORSTEL 2:

De VERON heeft als één van haar concrete doelen: “Uitwisselen van kennis en het opleiden van radiozendamateurs door het geven van lezingen en cursussen”. De vereniging doet dit onder andere door het uitgeven van cursusmateriaal in boekvorm. Daarnaast worden er door een aantal afdelingen cursussen gegeven.

Het gebruik van ict is vandaag de dag belangrijk geworden in het leven, het werken én het leren van mensen. Onderzoek van de Radboud Universiteit heeft aangetoond dat cursisten tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren komen, als er binnen een opleiding gebruik gemaakt wordt van ict en digitaal leermateriaal, zoals bijvoorbeeld filmpjes waarin de leerstof wordt gevisualiseerd.

Onze stelling:

Het zorgen voor een opleiding, op een wijze die aansluit bij de huidige tijd, is belangrijk voor de toekomst van onze radiohobby.

Zonder aansprekende opleidingsmogelijkheden zullen steeds minder mensen geneigd zijn om te starten met de opleiding of deze af te ronden. Daarom is het noodzakelijk dat de VERON zich gaat inspannen om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die ict biedt voor het geven van opleidingen en cursussen.

In dit voorstel vragen we daarom de leden van de VR om het onderwerp “Opleidingen” nadrukkelijker op de bestuursagenda van onze vereniging te krijgen door het opstellen van een toekomstvisie “Opleiden 2.0”.

Probleem omschrijving:

De huidige wijze waarop onze vereniging zorgdraagt voor opleidingen (via papieren leerboeken en cursussen waar men fysiek aanwezig moet zijn) past steeds minder bij deze tijd: in de huidige gedigitaliseerde maatschappij zijn mensen veel meer gericht op communicatie in beelden en voeren mensen meer zelf de regie over welke informatie ze op welk moment en waar tot zich nemen.

Feit is dat er steeds minder afdelingen zijn die cursussen organiseren. Enerzijds omdat ‘docenten’ stoppen en er geen vervanging beschikbaar is, anderzijds omdat steeds meer cursisten zich niet willen of kunnen vastleggen voor een vaste cursusavond, maar flexibel willen zijn in het moment waarop ze kunnen studeren.

Omdat wij onszelf een rol toedichten in het opleiden van radiozendamateurs, moeten we mee veranderen. Doen we dat niet, dan kunnen wij onze rol als opleider op termijn niet langer vervullen.
Willen we als vereniging niet mee met de verandering, dan moeten we ook eerlijk naar onszelf zijn en de doelstelling “Uitwisselen van kennis en het opleiden van radiozendamateurs” uit ons takenpakket halen.

Online leeromgevingen zoals DLZA en IWAB zijn geen vervanging voor de opleiding tot zendamateur: deze initiatieven zijn vooral gericht op examentraining door het oefenen van oude examens. De scope van deze leeromgevingen is dan ook (te) beperkt om mensen op te leiden tot ‘volwaardig’ radiozendamateur.

Voorgestelde oplossing en motivering:

Bij de opleiding tot radiozendamateur moet veel meer gebruik gemaakt worden van visuele middelen, zoals online filmpjes. En door het aanbieden van een online leeromgeving kan invulling gegeven worden aan de veel gehoorde wens van cursisten om in eigen tempo en op het zelf gewenste moment te kunnen studeren.Wij beseffen dat deze wijzigingen in de manier van opleiden niet van de een op de andere dag gerealiseerd zullen zijn. Daarom vragen wij aan de leden van de VR om aan het HB op te dragen om een visiedocument “Opleiden 2.0” op te stellen en deze in de VR van 2020 te bespreken.In deze toekomstvisie dient in ieder geval terug te komen:

 • welke initiatieven de VERON wil nemen om vanuit haar doel “opleiden van radiozendamateurs” een betere aansluiting te krijgen met hoe vandaag de dag cursisten willen leren;
 •  een plan van aanpak hoe de initiatieven gerealiseerd kunnen worden;
 •  een concrete planning waarbinnen deze initiatieven gerealiseerd kunnen worden;
 •  een inschatting van het benodigde budget om te komen tot modernisering van de opleiding.

Tijdens de VR 2020 kan de VerenigingsRaad dan een besluit nemen over de voorgestelde maatregelen die ertoe moeten leiden dat de vereniging ook in de toekomst haar doel “opleiden van radiozendamateurs” kan blijven uitvoeren.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:

De lesstof aanbieden op een eigentijdse manier en die beschikbaar te maken op de momenten dat het een cursist uitkomt om te gaan studeren, zal leiden tot hogere leeropbrengsten, verbeterde motivatie en meer plezier bij het leren. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer deelnemers aan de opleiding en daarmee tot meer radiozendamateurs.

Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten:

In dit voorstel wordt gevraagd om een toekomstvisiedocument uit te werken. Onze inschatting is dat voor het opstellen van een visie (maximaal) vier ‘expertsessies’ van 3 uur nodig zijn en (maximaal) 8 uur voor het op papier zetten van wat in deze expertsessies is bedacht.Het op deze manier opgestelde document leidt dan tot een in de VR 2020 te bespreken document, zodat de VR zich kan uitspreken over de gewenste richting voor de vereniging m.b.t. opleiden.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar:

Omdat er vanuit meerdere invalshoeken gekeken moet worden naar dit onderwerp, is het verstandig om leden uit een aantal bestaande commissies en werkgroepen, onder coördinatie van een HB-lid, te laten participeren in de expertsessies. In onze ogen gaat het hierbij om afgevaardigden uit de onderstaande commissies:

 • Commissie Opleiding Zendexamens (COZ)
 • ICT-Commisie (VIC)
 • Jeugd en Jongerencommissie

Concrete ideeën die er binnen de afdeling Amersfoort zijn over hoe de opleiding verbetert kan worden, stellen wij graag aan de experts beschikbaar als input.