Beleidsregel Antenne-installaties Nijkerk vastgesteld

Beleidsregel vastgesteld

Op 9 april 2019 heeft de gemeente Nijkerk de beleidsregel Antenne-installaties vastgesteld.

De gemeente erkent dat de in 2018 gepubliceerde beleidsregel ‘een te grote beperking voor antenne-installaties voor radio-amateurs vormt‘.

Ondanks dat de gemeente Nijkerk in het nu vastgestelde beleid meer rekening houdt met de belangen van radiozendamateur, zullen niet alle amateurs tevreden zijn en leidt de beleidsregel tot de nodige beperkingen.

Er is in het beleid een beperking opgenomen voor de hoogte van antenne-installaties (15 meter) en worden er eisen gesteld aan de inpassing in de omgeving. Installaties moeten minimaal 3 meter achter een woning worden geplaatst, zijn niet toegestaan in beschermde stads- en dorpsgezichten en/of bij beschermde rijks- of gemeentelijke monumenten.

In de in het beleid genoemde aangewezen (natuur-) gebieden mogen geen antenne-installaties worden geplaatst, waaronder de polder Arkemheen.

Wat betekent de vaststelling van de beleidsregel nu verder?

Een beleidsregel is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Daarom is het niet mogelijk om een bezwaar of beroep in te dienen tegen de beleidsregel.

Als amateurs in de gemeente Nijkerk in de toekomst bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor hun antennemast op basis van de beleidsregel geen toestemming krijgen, kunnen zij bezwaar of beroep indienen tegen dat specifieke besluit. In zo’n situatie zal dan bepaalt worden of de in het beleid gestelde regels ‘houdbaar’ zijn.