Verslag van de VERON HF Dag 2023

De jaarlijkse HF Dag op 16 september vond dit jaar plaats in “de achtertuin” van onze regio: Hoevelaken. Niet verwonderlijk dus dat er tijdens deze dag meer amateurs uit de regio A03 aanwezig waren dan we de afgelopen jaren hebben gezien.

De bezoekers werden in de ochtend geïnformeerd over de aanwezigheid en inzet van onze vereniging tijdens de aanstaande IARU R1 bijeenkomst in Zlatibor, Servië (1 tot 4 november). Over welke onderwerpen er allemaal vergaderd zal worden, kan je lezen op https://conf.iaru-r1.org/. De belangen van radiozendamateurs zullen ook worden behartigd tijdens de ITU WRC die in november en december in Dubai zal plaatsvinden. De Wereldradiocommunicatieconferentie (WRC) wordt elke drie tot vier jaar gehouden om het Radioreglement (dat is het internationale verdrag dat het gebruik van het radiofrequentiespectrum en de geostationaire satelliet- en niet-geostationaire satellietbanen regelt) te herzien en, indien nodig, te herzien. Tijdens deze conferentie lobbyen alle gebruikers van het frequentiespectrum voor hun (eigen) belangen. Bij gebruikers moet je vooral ook denken aan de commerciële gebruikers. Belangrijk daarom dat ook vertegenwoordigers van radio-amateurs aanwezig zijn. Meer informatie over de ITU WRC is te vinden op https://dubaiwrc23.ae/.

Werner Hasemann (DJ9KH) gaf vervolgens een presentatie over de in 2022 gehouden DXpeditie naar Papua Nieuw Guinea: P29RO. Met bijna 95.000 QSO’s een geslaagd avontuur.

Daarna was het tijd om de kennis van de aanwezigen te testen door middel van een quiz. Florian (PB8DX) beantwoorde de meeste vragen goed en snel. Met een tweede en derde plek in de uitslag wisten Gert (PA2LO) en Sven (PA7DD) de eer van de afdeling Amersfoort hoog te houden.

Na de goede lunch vertelde Jan DJ5AN de aanwezigen over “de Olympische Spelen voor radioamateurs” de WRTC in Italië. Daarbij maakte hij vooral ook een vergelijking tussen de editie van 2018 die in Duitsland gehouden werd en de editie in Italië van eerder dit jaar. Laten we het er op houden dat het organisatietalent van de Italiaanse organisatie wat minder strak was dan de gründliche en pünktliche organisatie van onze Oosterburen. Of de condities voor alle deelnemers aan de WRTC in Italië daarom helemaal vergelijkbaar waren is de vraag. Maar ondanks dat hebben de deelnemers en vrijwilligers wel genoten, zo was uit het verhaal van Jan af te leiden.

Vervolgens werden de bekers uitgereikt van de PACC, de Digitale PACC en de PA Beker. De afdeling Amersfoort nam daarbij de beker voor de tweede plaats in de PACC in de klasse multi operator, multi radio in ontvangst. Ook was er een tweede plaats voor Andre PD3AL in de PACC in de klasse Novice Mixed. Andre is ook vaak als operator van PI4AMF te horen.

Aan het eind van de middag gaf Roland PA3EWP een lezing over een DXpeditie naar Madagaskar en informeerde hij de aanwezigen over de DXpeditie naar Swains Eiland, die in oktober plaatsvindt. Meer informatie over deze activatie, waarvan het team voornamelijk uit Nederlandse amateurs bestaat, is te vinden op https://swains2020.lldxt.eu/.

Rond 17.00 uur vond de officiële afsluiting plaats van de bijeenkomst.

Gert (PA2LO)

VERON HF-dag wordt gehouden in de regio Amersfoort

De HF-dag is een dag voor en door radiozendamateurs die geïnteresseerd zijn in activiteiten op de HF banden. Dit jaar wordt de HF-dag in onze eigen regio gehouden, namelijk in Hoevelaken.

Voor leden van de VERON is deelname aan de dag gratis.

Wat kan je verwachten tijdens de HF dag?
De HF-dag is allereerst een dag waarop je kennis kan maken met andere amateurs die geïnteresseerd zijn in activiteiten op de HF banden. Er is dan ook voldoende tijd voor het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast worden verschillende presentaties over gehouden en aankomende DX-pedities gegeven en vindt op de HF-dag de prijsuitreiking plaats van verschillende door de VERON gehouden contesten.

Het volledige programma vind je op de website van de VERON: https://www.veron.nl/nieuws/programma-42e-hf-dag-hoevelaken-16-september-2023/

Let op: in verband met de (gratis) lunch is aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan tot 7 september.

Gert (PA2LO)

430-440 MHz in gevaar? Maak bezwaar voor 17 augustus!

Een alarmerend bericht op de website van de VERON!

Er loopt bij de Nederlandse overheid een internetconsultatie voor het wijzigen van het nationaal frequentieplan. Daarbij wordt o.a. een andere toewijzing van het spectrum 430-440 MHz voorgesteld, wat een grote impact kan hebben op onze 70cm amateurband. Wij raden radioamateurs daarom sterk aan om bezwaar te maken tegen dit voorstel.

Dit bezwaar maken moet vóór 17 augustus gedaan worden !!

Voor uitgebreide informatie, zie het artikel op de website van de VERON.

 

4 mei: herdenking gevallen Nederlanders

Op 4 mei 2023 vindt in Nederland de herdenking plaats van de in de oorlog omgekomen Nederlanders. Dat gebeurt op landelijk niveau, maar ook lokaal zullen gevallen Nederlanders worden herdacht.

Ook bij het “Monument voor Radiozendamateurs” in Hilversum zal een herdenking plaatsvinden (zie ook Radioclub ‘t Gooi).

Ook  bestaat de mogelijkheid om digitaal een bloem bij het monument te leggen.

Doe mee! Ga naar deze site en klik op “Leg een bloem”.


Tijdens de oorlog zijn radiozendamateurs in het verzet bezig geweest met het plannen en uitvoeren van illegale activiteiten. In veel gevallen hadden hun activiteiten te maken met een vorm van communicatie. Helaas zijn door verraad veel radiozendamateurs in deze periode gevangengenomen en ter dood gebracht, of door de barre omstandigheden omgekomen.

Ter nagedachtenis aan de gevallen radiozendamateurs is door de VERON in 1953 een gedenkteken onthuld. Dit monument staat nu op het terrein van KPN Broadcast Services in Hilversum.


Gedenkteken voor de in 1940-’45 gevallen radio-amateurs

IN Mei 1946 – een half jaar na de oprichting van de VERON – nam de Verenigingsraad het besluit, dat in het toekomstig Hoofdkwartier van deze vereniging van radio-amateurs een gedenksteen zou worden aangebracht ter nagedachtenis aan alle in de oorlog gevallen radiomensen, waaronder uiteraard een groot aantal radio-amateurs. Mede hiertoe werd het „VERON”-Fonds ingesteld.

Verleden jaar was men zover, dat tot uitvoering van de plannen kon worden overgegaan mede dank zij financiële steun van het Wetenschappelijk Radio Fonds „Veder”. Aangezien de V.E.R.O.N. momenteel nog geen Hoofdkwartier bezit, werd in overleg met de Directeur-Generaal der P.T.T., de heer L. Neher, het Radiostation te Kootwijk als voorlopige plaats voor het gedenkteken gekozen.

5 MEI 1953 – Onthulling door de Directeur-Generaal der P.T.T., de heer L. Neher, van de gedenksteen ter nagedachtenis aan de in de jaren 1940—1945 gevallen Radio-amateurs. Op de voorgrond, vl.n.r.: J. Stufkens (PAoJK), Beheerder van het VERON Fonds; H. Meiners (PAoNA), Algemeen Penningmeester; Ph. J. Huis (PAoAD), Algemeen Secretaris en Ir W. J. L. Dalmijn (PAoDD), Algemeen Vice-voorzitter van de V.E.R.O.N.; A. S. M. van Schendel (PA1JF), Chef E.R.D. der P.T.T.; L. J. van der Toolen (PAoNP), Algemeen Voorzitter van de V.E R.O.N.

Een toepasselijke plaats: eenzaam, maar te midden van kortegolfzenders, die dag en nacht in verbinding staan met alle delen van de wereld, zoals de heer L. J. van der Toolen (PAoNP), Algemeen Voorzitter van de V.E.R.O.N., opmerkte in zijn toespraak tijdens de bijeenkomst, die aan de eigenlijke onthullingsplechtigheid voorafging.

Het door de beeldhouwer H. J. J. Danneburg ontworpen gedenkteken symboliseert de in het verborgen werkende radio operators (drie kleine figuurtjes), die met elkaar in contact staan d.m.v. radiogolven (de cirkelsegmenten).

De heer Neher ging in zijn rede hierop verder in door er aan te herinneren, hoe de radio-operators in de bezettingstijd van alle verzetslieden wel het meest in afzondering werkten en op de minst spectaculaire wijze voortdurend in contact stonden met de „vrije wereld”, om zo de uiterst belangrijke berichtenwisseling tussen de verzetsgroepen enerzijds en de Londense regering alsmede de geallieerde autoriteiten anderzijds te verzorgen. Desniettemin werden juist zij het meest gevreesd door de bezetter, die dan ook steeds feller jacht op hen maakte.

Nadat de heer Neher — juist een maand tevoren was hij door de regering van de V.S. van Noord-Amerika onderscheiden met de „Medal of Freedom” in goud, wegens zijn voortreffelijk optreden in de vrijheidsstrijd — zijn treffende herdenkingsrede had uitgesproken, onthulde hij de gedenksteen, welke was ingemetseld in de voorgevel van het hoofdgebouw van Radio-Kootwijk.

Voor de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet in Nederland spraken nog de penningmeester, de heer C. Brink, en de heer A. S. M. van Schendel, Chef Bijzondere Dienst der P.T.T., als oud-leider der berichtgeving.
Een 120-tal amateurs, enkele nabestaanden en delegaties van voormalige Verzetsorganisaties, woonden deze plechtigheid bij.

Na afloop van de plechtigheid was er gelegenheid tot het bezichtigen van het radiostation onder leiding van Ir M. C. Emmen, beheerder van Radio-Kootwijk.

Bron: Radio Bulletin – juni 1953 – blz. 309 en 310

 


Monument voor de in 1940-’45 gevallen radio-amateurs

Op 18 mei 1946 heeft de tweede Verenigingsraad besloten om het VERON-fonds in te stellen. Een van de doelstellingen van het fonds was de vervaardiging van een gedenkteken als eerbetoon aan de in de tweede wereldoorlog gevallen radioamateurs. Dat later, in een toen nog beoogd ‘Headquarter’ van de VERON, zou worden opgesteld ter nagedachtenis aan de in de oorlog gevallen radiomensen.

In de eerste jaren na de oprichting was er niet voldoende geld om deze gedenksteen te bekostigen. Mede door een bijdrage van de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder werd in 1952, hoewel van een ‘Headquarter’ ook toen nog geen sprake was, besloten om tot realisatie van het monument over te gaan.

In overleg met de Directeur-Generaal der PTT, Dr. L. Neher, werd besloten de gedenksteen te plaatsen op het terrein van Radio Kootwijk

Het door de beeldhouwer H. J. J. Dannenburg ontworpen monument symboliseert de in het verborgen werkende radio operators (drie kleine figuurtjes), die met elkaar in contact staan d.m.v. radiogolven (de cirkelsegmenten). Op de gedenksteen staat ook de tekst: ‘Radioamateurs offerden hun leven voor de vrijheid gedurende de oorlog’.

Het VERON-monument was bevestigd rechts op de noordelijke voorzijde van Gebouw A (ook wel “de Kathedraal” genoemd) van Radio Kootwijk en werd op 5 mei 1953 onthuld door de toenmalige directeur-generaal der PTT, Dr. L. Neher.

Begin jaren zestig is bij restauratie van Radio Kootwijk het gedenkteken van de muur verwijderd, tegen twee staanders bevestigd en herplaatst aan de linkerkant van de ingang van gebouw A.

In de herfst van 1998 werd aangegeven dat de gebouwen van Radio Kootwijk door PTT zouden worden afgestoten. Ons verzetsmonument zou, op enige termijn, daar verder niet meer kunnen blijven staan. Mogelijk zouden de gebouwen van Radio Kootwijk worden gesloopt.

Lucas Hendriks (PE1LMU), voorzitter van de Evenementen-Commissie, heeft vervolgens het monument in Kootwijk bij Gebouw A verwijderd en naar het Centraal Bureau in Arnhem gebracht om het daar voorlopig in een magazijn van Heyenoord op te slaan.

In de loop van 1999 heeft het HoofdBestuur (HB) officieel bekend gemaakt dat het monument naar een andere plek verplaatst zou gaan worden. Na een oproep in Electron werd in het HB vastgesteld dat het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en NOZEMA in IJsselstein de voorkeur hadden. Twee leden van het HB hebben deze plaatsen bezocht en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de opstelplaats bij het hoofdgebouw van NOZEMA in IJsselstein de voorkeur zou krijgen. Vervolgens heeft het HB het aanbod van de NOZEMA (Nederlandsche Omroep-Zendermaatschappij) geaccepteerd en is het monument verplaatst naar het plantsoen van het gebouw van de “Binnenlandse Omroep” (zie foto).

Op 2 februari 2000 heeft Din Hoogma (PAøDIN) samen met Lucas Hendriks (PE1LMU) het monument op de nieuwe locatie geplaatst.

Op 4 mei 2000 vindt daar de eerste herdenking plaats. Bij die gelegenheid is de “Last Post” door de hoornist Peter Mourik uit Ede (Sergeant der Verbindingsdienst van de Landmacht) geblazen. Hij heeft dat gedaan in het militaire tenue van 1945, omdat de Verbindingsdienst in die dagen zijn 55-jarig jubileum vierde. Ook tijdens de herdenking van 2005 blies hoornist Peter Mourik de “Last Post”.

In het Electron van mei 2013 lezen we dat de nieuwe eigenaar van het gebouw en het terrein, KPN Broadcast Services, het pand in Lopikerkapel heeft verlaten en is verhuisd naar een nieuwe locatie in Hilversum. Sindsdien was het pand onbewoond. Dientengevolge kon het monument aan de Biezendijk niet meer blijven staan en KPN Broadcast Services heeft de VERON aangeboden om het monument te verhuizen naar het nieuwe adres. Het HB heeft daarmee ingestemd. Sindsdien staat het monument op het terrein van de KPN Broadcast Services aan de Witte Kruislaan 47 te Hilversum.

Ons monument is dus nu op z’n derde plek geïnstalleerd, maar het staat vanaf 1953 wel steeds in de schaduw van een PTT, NOZEMA of KPN Broadcast Services zendstationsgebouw.

De foto toont het monument met de bloemstukken die tijdens de 4 mei herdenking van 2020 zijn neergelegd

Onderzoek uitgevoerd door:
R.F.G. Denker (PAøAGF),
D.J. Hoogma (PAøDIN),
F.W.A. van Hamersveld (PA3DTX),
J. Hoek (PAøJNH) en
E.R.L. Krijger (PAøRSM)

 


Gedenksteen voor de gevallen Radio-amateurs

Op hoofdzendgebouw Radio Kootwijk

(Van onze correspondent)

De heer L. Neher, directeur-generaal van de P.T.T.heeft Dinsdagmiddag een tijdelijk aan de voorgevel van het hoofdzendgebouw van Radio-Kootwijk aangebracht gedenkteken voor de tijdens de oorlog gevallen radio-amateurs onthuld, waarbij hij heeft opgemerkt, dat de vijand tijdens de oorlog nergens zo bang voor is geweest, als voor de nauwkeurige berichtgeving van de radio-mensen, die hij dan ook steeds sterker liet vervolgen, zodat tientallen van hen de dood hadden gevonden.

De genodigden voor het bijwonen van deze onthulling waren tevoren ontvangen in een zaal van hotel Radio, waar de heer L J. van der Toolen uit Santpoort, algemeen voorzitter van de vereniging voor experimenteel radio-onderzoek (VERON), hen had begroet en medegedeeld, dat in Mei 1946 uitgaande van deze vereniging een fonds was gesticht om door de oorlog getroffen en behoeftige radio-amateurs te helpen en een gedenkteken voor de in de oorlog gevallen radio-mensen op te richten, waarbij de vereniging veel medewerking had ondervonden van de vereniging voor wetenschappelijk radio-onderzoek.

Het gedenkteken is een ontwerp van de Amsterdamse beeldhouwer, de heer H. J. J. Dannenburg. Op een plaat van Tsjechische kalksteen van 75 bij 100 cm is een bronzen medaillon bevestigd waarop kleine figuren de sprekende en luisterende radiomens uitbeelden. In de stenen plaat is een eenvoudig opschrift gegrift.
De heer A. S. M. van Schendel, uit Den Haag, de leider van het voormalige radioverzet. Dankte voor het eerbetoon jegens zijn gestorven makkers en de heer C. Brink, uit Amsterdam, was de woordvoerder van de nationale federatieve raad van het voormalige verzet in Nederland. Enkele bloem-stukken werden bij het gedenkteken neergelegd. De bedoeling is, dat later als de VERON een eigen gebouw zal bezitten, het gedenkteken hiernaar overgebracht zal worden.Na afloop van de plechtige onthulling heeft ir. M. C. Ennen, beheerder van bet radiostation Kootwijk de gasten gelegenheid gegeven dit station met zijn wereldbetekenis te bezichtigen.Bron:
6-5-1953 – Dagblad voor Nederland.

 

  Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid – deel 1
  Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid – deel 2
  Ere wie ere toekomt

Gert (PA2LO) koninklijk onderscheiden

ERMELO – Een kleine 3.000 mensen zijn vandaag, de dag voor Koningsdag, tijdens de lintjesregen koninklijk onderscheiden. Drie Ermeloërs behoren tot deze gedecoreerden.

Gert van Loo ontving net als het echtpaar Van der Heiden een lintje en de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Voor burgemeester Hans van Daalen was het de eerste keer dat hij de decorandi in het zonnetje mocht zetten.

Gert van Loo begon zo’n vijfentwintig jaar geleden als vrijwilliger bij de vrijwillige (bedrijfs)brandweer van de zorginstelling ’s Heerenloo. Bij het opheffen van het bedrijfsbrandweerkorps hielp hij bij het opknappen van de voertuigen ten behoeve van brandweerkorpsen in Hongarije. De laatste jaren was Van Loo nauw betrokken bij de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo, Open Monumentendag en hielp hij Museum Het Pakhuis bij de opstart met de website. In 2011 werd Gert van Loo, zelf een actief radio-amateur, secretaris van de Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON), regio Amersfoort e.o. Ook is hij voorzitter van de Stichting Radio Examens (SRE). Deze organisatie verzorgt het landelijke examineren van radioamateurs die gebruik willen maken van frequentieruimte.

Wij feliciteren Gert namens de afdeling met deze koninklijke onderscheiding.

Bron: Ermelo van NU van donderdag 27 april 2023 – foto/tekst Natalie Overkamp.

Landelijke D-STAR-ronde

Elke week op dinsdagavond om 20:30 uur wordt de landelijke D-STAR-ronde gehouden. Dat gebeurt sinds bijna drie jaar vanuit Amersfoort. De ronde begon in mei 2008, en werd de eerste twee jaar ook vanuit Amersfoort gehouden.

Behalve met D-STAR-apparatuur is het ook mogelijk om mee te luisteren via apps als Droidstar of de Windowsversie daarvan die Dudestar heet. Er is ook een internetstream, maar al deze zaken werken niet super betrouwbaar. Heel af en toe maak ik een koppeling tussen PI3XDV (D-STAR) op 70 cm en PI3XDV (FM/EchoLink) op 2 meter, waardoor de ronde ook in FM op 144,875 MHz te volgen is. En ook af en toe zetten verschillende mensen, waaronder ikzelf een opname van de ronde op internet.

Behalve inmelden via de ether kan dit ook via een (ouderwetse) IRC-chat. De server hiervoor is te vinden op dm.shorties.be en het kanaal is #dailyminutes (de rest van de week wordt de chat ook gebruikt door mensen hier uit de regio en daarbuiten).

De ronde van dinsdagavond 18 april is te vinden op YouTube.

De goedkoopste manier om betrouwbaar met de ronde mee te doen is met een DVstick 30 en het programma BlueDV, beide van Nederlandse makelij. Dit is via internet, niet via een zendontvanger, dus dat zal niet iedereen aanspreken. De DVStick 30 is hier te koop.

De eenvoudigste manier is meeluisteren via bijv. Droidstar en je inmelden via het IRC-kanaal.

Via de ether kun je (als je over D-STAR-apparatuur beschikt) meedoen via PI3XDV, die zich in de wijk Zielhorst bevindt met een bereik van 10 tot 15 km. PI3XDV is via een zogenaamde reflector verbonden aan een landelijk netwerk van repeaters.

Deelnemers aan de ronde komen uit het hele land, maar ook van daarbuiten. Regelmatig zijn er deelnemers uit bijvoorbeeld Turkije, Zweden en de VS.

Het dashboard van PI3XDV, met daarop een live overzicht van alle calls die via PI3XDV werken is te vinden op: http://dm.shorties.be.

John (PA0ETE)

 

Ruim 1.200 bezoekers bij Radiobeurs ‘t Harde

Op zaterdag 25 februari werd door onze afdelingsburen, de VERON afdeling Noordoost-veluwe, al weer voor de vijf en twintigste keer haar Elektronica Vlooienmarkt georganiseerd. Meer dan 1.200 bezoekers wisten de weg naar ’t Harde te vinden om op zoek te gaan naar benodigde onderdelen of materiaal om de radiohobby nog beter uit te kunnen voeren. Met zoveel bezoekers kijkt Erik Klein (PH4CK) van PI4NOV terug op een geslaagde beurs: “Vooral in de ochtend was het flink aanpoten om alles in goede banen te leiden. Met 220 meter aan kramen en deze bezoekersaantallen zat de 1000m2 grote sporthal van MC Aperloo aan haar maximale capaciteit.”

Onder de standhouders waren ook leden van onze eigen afdeling. Simon (PA0SLW) bood op zijn kraam een mooi assortiment onderdelen aan. “Mijn auto ging bijna door haar assen door die zware transformatoren. Door al dat spul kon er niet eens meer een stoel bij om hier achter de kraam te kunnen zitten…”. Ook Hans (PE1KWH) was aanwezig met zijn onderneming Hamradioland. Zijn stand was niet te missen dankzij de opgestelde SP6CYN Hexbeam die ruim boven de kraam uitstak. Op zijn stand was ook een ruim assortiment aanwezig van Begali morsesleutels, waarvan Hamradioland officieel distributeur is. Hans: “Verschillende leden van de afdeling Amersfoort hebben speciaal voor deze beurs hun Begali sleutel beschikbaar gesteld om tentoon te kunnen stellen en te laten proberen door de bezoekers.” Ook de bouwsets van 4state QRP waren bij Hans op de kraam beschikbaar. Gerard (PH3T) die de hele dag als helpende hand aanwezig was bij de stand van Hamradioland: “Het was een superdag met heel veel aanloop waar we flink hebben moeten aanpoten om iedereen te woord te kunnen staan.”

Een foto-impressie van de dag is te vinden op: www.nwvfoto.nl/evenementen/20230225-radio.

Gert (PA2LO)

Frequenties 3.777 kHz en 7.092 kHz vrijhouden t.b.v. hulpverlening aardbeving Turkije !

Turkije en Syrië zijn getroffen door zware aardbevingen en de hulpdiensten zijn volop bezig met het redden van levens.

Communicatie is van groot belang daarbij, daarom is er gevraagd aan de radioamateurs om hiervoor een aantal frequenties vrij te houden.

Het gaat om de volgende frequenties: 3.777 kHz en 7.092 kHz.

Meer informatie: zie website IARU.

Herdenking Watersnoodramp 70 jaar geleden

Gedenksteen in het Watersnoodmuseum ter herinnering aan de hulp door radioamateurs tijdens de watersnoodramp

Op 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat het zuidwesten van Nederland getroffen werd door een stormvloedramp, waarbij 1836 mensen om het leven kwamen. Vele dijken braken en sommige van die dijkdoorbraken waren bijzonder moeilijk te sluiten. Het heeft dan ook tot 6 november 1953 geduurd voordat de laatste dijkdoorbraak bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland werd gesloten. Daarbij heeft men gebruik gemaakt van Phoenix-caissons, grote betonnen dozen, 62 meter lang en bijna 20 meter hoog en breed. Ondanks hun gewicht van 7470 ton drijven deze kolossen, en de wanden zijn voorzien van kleppen. Als die worden geopend zinken de caissons en op deze wijze is “het gat van Ouwerkerk” in 1953 gesloten.

Watersnoodmuseum

In deze caissons is het Watersnoodmuseum gevestigd, dat aandacht besteedt aan diverse aspecten van de ramp. Na de officiële herdenking op 1 februari volgt een open dag op zaterdag 4 februari, het museum is dan gratis te bezoeken.

Hulp radioamateurs tijdens watersnoodrampTijdens de open dag geven de amateurs uit Zeeland uitleg over het radioamateurisme in het algemeen en de prestaties van de Nederlandse amateurs in 1953 toen, met toestemming van de directeur-generaal van de PTT, een goed lopend amateurnoodnet werd ingericht dat zes dagen ononderbroken heeft gefunctioneerd.

Een opzienbarende prestatie werd geleverd door een technicus van de radiohandelaar in Zierikzee, die in de nacht van 1 op 2 februari een noodzender heeft geconstrueerd die in de tachtigmeterband op maandagochtend 2 februari duidelijk kon maken dat de toestand op Schouwen-Duiveland uitermate ernstig was, met honderden doden en meer dan 85% overstroming. Daarbij werd de onofficiële roepnaam PA0ZRK (Zierikzee, waar de zender werd bedreven) gebruikt.

Tijdens de open dag is een amateurstation actief, dit jaar onder de roepnaam PA70ZRK. Vanzelfsprekend wordt daarbij vooral gebruik gemaakt van de tachtigmeterband en wordt eer bewezen aan wat in 1953 “Kanaal 3700” werd genoemd

De open dag is een goede gelegenheid om aandacht te besteden aan dat stuk van de Nederlandse geschiedenis en de prestaties van de amateurs in 1953. Het museum vindt u aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305RJ te Ouwerkerk.

In het kader van deze herdenking vindt u hier een artikeltje van Juul Kannemans (PE0JKA, SK) over zijn belevenissen tijdens deze ramp.

Meer informatie

Eigenlijk zijn wij  uitvinders

Wie bij Koos Sportel in Zielhorst voor de deur staat, ziet meteen een paar opvallende dingen. Er hangt een soort nummerbord met daarop `PA3BJV’. En boven op het huis staat een gigantische antenne. Dat maakt nieuwsgierig: wat is dat en wie is Koos?

Koos Sportel is radiozendamateur. Met zelfgemaakte apparatuur maakt hij radioverbindingen met mensen over de hele wereld. Toen hij op zijn veertiende met Pinksteren op de Leusderheide wandelde, liep hij tegen een radio-Pinksterkamp aan. Daar zag hij een man voor zijn tentje zitten met een aggregaat van een solexmotor. Die man was aan het morseseinen met iemand in Zuid- Afrika. “Ik stond daar en was meteen besmet”, herinnert Koos zich.

Radiobuizentijdperk
Drie jaar later ging Koos in militaire dienst, waar hij werkte hij als radiomonteur. Na zijn diensttijd ging hij bij Defensie werken; in zijn vrije tijd werd hij radiozendamateur. “Daarvoor moet je staatsexamen doen en is een door de staat verstrekte vergunning verplicht.” Dan heb je ook nog apparatuur nodig; die bouwde Koos zelf en dat is voor hem de kick. Door de jaren heen heeft de techniek zich ontwikkeld. “Ik kom nog uit het radiobuizentijdperk. Met negen oude mannen  heb ik me laten verleiden tot het bouwen van een nieuwe radiozender die computergestuurd is”, vertelt Koos vol trots. En terecht; de zender zit vol kleine chips die verbonden zijn met draadjes en ziet er zeer professioneel uit. Al is het voor een leek een raadsel wat het allemaal is en hoe het werkt. “Eigenlijk zijn we uitvinders. De eerste radiozendamateurs hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van het medium radio.”

“ZELF DE APPARATUUR BOUWEN IS  DE KICK”

Bouwprojecten
Met zijn zender maakt Koos contact met andere amateurs over de hele wereld. Zo’n verbinding gaat niet vanzelf, zoals bij telefoneren of communiceren via internet. Zo is hij afhankelijk van het weer, dat van invloed is op het slagen van de verbinding. En als die er dan is, spreekt hij met een gelijkgestemde, zoals hij dat noemt. “Je vertelt over wat je gemaakt hebt, je bouwprojecten.” Ze mogen niet praten over politiek en ook commerciële praatjes zijn verboden. Daar worden ze op gecontroleerd.

Als er dan een verbinding tot stand is gekomen, sturen de zendamateurs elkaar een kaart. Koos noemt dat “een schriftelijke bevestiging van een mondeling gemaakte verbinding”. Hij stuurt kaarten waar de Koppelpoort op staat. “Zo kan ik Amersfoort nog een beetje promoten!” Als hij op vakantie gaat, ziet hij regelmatig stadsgezichten die hij kent van de kaarten die hij heeft ontvangen.

Noodcommunicatie
Radiozendamateurs zijn bezig met techniek met communiceren met anderen. Maar ze doen nog iets bijzonders: ze zijn inzetbaar voor noodcommunicatie. Als bij een ramp alle communie wegvalt, lukt het de zendamateurs vaak om radioverbindingen tot stand te brengen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Watersnoodramp in 1953 in Zeeland. “Toen op 9 september 2001 de Twin Towers instortten, namen ze de zenders die erop stonden mee. Binnen drie uur hadden zendamateurs weer verbindingen gemaakt”, vertelt Koos glunderend. Hulpdiensten konden daar gebruik van maken.

Koos lijkt een docent als hij uitlegt wat een radioamateur doet. Dat is ook logisch, want in Amersfoort verzorgt hij al ruim veertig jaar de opleiding voor radiotelegrafist. Dat doet hij samen met zijn vrouw Hilde, die hij ook ‘besmet’ heeft. Zij zijn actief in de VERON-afdeling van Amersfoort, de Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Koos was voorzitter van deze afdeling. Op de Keistadfeesten promootte hij zijn hobby en de vereniging. Hij bracht daar verbindingen tot stand waarmee Amersfoort letterlijk op de (ansicht) kaart gezet werd. En hij heeft decennialang de radio-Pinksterkampen van de VERON georganiseerd, de plek waar hij besmet werd met zijn bijzondere hobby.

 

Bron: tekst en foto Irene Stok – Kijk op de wijk (juli/augustus 2022) – Amersfoort wijk Schothorst-Zielhorst-Hoefkwartier 

Hier vindt u het artikel als pdf.