Huishoudelijke Vergadering afdeling Amersfoort

Op vrijdag 9 oktober wordt de Huishoudelijke Vergadering van de afdeling Amersfoort gehouden. Deze avond is uitsluitend toegankelijk voor afdelingsleden en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde gasten.

De agenda van de bijeenkomst is als volgt:

1.  Opening door de voorzitter
2.  Verslag Huishoudelijk Vergadering 2019
3.  Jaarverslag 2019
4.  Verslag van de kascontrolecommissie
5.  Financieel verslag
6.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7.  Beleid 2020
8.  Vaststelling begroting 2020
9.  Bestuursverkiezing
10. Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de VR 2020
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting

De vergaderstukken die behandeld worden zijn in ‘t Geruis 2020 terug te vinden.

Na de pauze worden de in april in de VerenigingsRaad te bespreken voorstellen behandeld. De ingebrachte VR-voorstellen zijn hier terug te vinden.

Tijdens de vergadering vindt ook de verkiezing van het afdelingsbestuur plaats.

Niet aftredend zijn Frans (PC2F) en Dick (PA0MBR). Aftredend en herkiesbaar zijn Tijmen (PA3GRM), Casper (PA1CJ) en Maarten (PA3EYC). Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering bij de afdelingssecretaris.

We willen bewust omgaan met het milieu, daarom worden ook dit jaar alle vergaderstukken digitaal tijdens de vergadering getoond. Ook worden de stukken online een week voor de vergadering verzonden aan iedereen die zich heeft ingeschreven voor de Nieuwsflits van de afdeling Amersfoort. Afdelingsleden die de stukken desondanks toch op papier wensen te ontvangen, kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris.

We hopen u deze avond te mogen begroeten in het ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort, waar de deur vanaf 19.30 uur voor u openstaat.


Het afdelingsbestuur heeft besloten de Huishoudelijke Vergadering van 9 oktober door te laten gaan. Hierbij hanteren we de voorwaarden, regels en protocollen zoals bepaald door RIVM en veiligheidsregio. We hebben goedkeuring voor de bijeenkomst gekregen, maar moeten ons wel aan het protocol van ontmoetingscentrum De Herberg houden.

Dit houdt in dat u zich moet aanmelden met het contactformulier welke u vindt op https://a03.veron.nl/huishoudelijke-vergadering-2020-aanmelden-voor-1-oktober/. Hier vindt u ook meer informatie over deze avond.