Huishoudelijke Vergadering afdeling Amersfoort

Op vrijdag 8 maart wordt de Huishoudelijke Vergadering van de afdeling Amersfoort gehouden. Deze avond is uitsluitend toegankelijk voor afdelingsleden en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde gasten.

De agenda van de bijeenkomst is als volgt:

1.  Opening door de voorzitter
2.  Verslag Huishoudelijk Vergadering 2018
3.  Jaarverslag 2018
4.  Verslag van de kascontrolecommissie
5.  Financieel verslag
6.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7.  Beleid 2019
8.  Vaststelling begroting 2019
9.  Bestuursverkiezing
10.Pauze
11. Behandeling van de VR-voorstellen voor de VR 2019
12. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad
13. Rondvraag
14. Sluiting

De vergaderstukken die behandeld worden, zijn in ‘t Geruis 2019 terug te vinden. Bij agendapunt 7 (Beleid 2019) wordt ook een Voorstel Donatiebeleid behandeld.

Na de pauze worden de in april in de VerenigingsRaad te bespreken voorstellen behandeld. Een samenvatting van de ingebrachte VR-voorstellen is hier terug te vinden. De meer uitgebreide voorstellen vind je hier: Voorstellen VerenigingsRaad 2019

Tijdens de vergadering vindt ook de verkiezing van het afdelingsbestuur plaats. Aftredend en herkiesbaar zijn Frans de Bles (PC2F) en Tijmen de Jong (PA3GRM). Aftredend en niet-herkiesbaar is Gert van Loo (PA2LO). Niet aftredend zijn: Casper Janse (PA1CJ) en Maarten Bos (PA3EYC). Tegen-kandidaten voor de aftredende bestuursleden kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de afdelingssecretaris.

Omdat we bewust willen omgaan met het milieu, worden ook dit jaar alle vergaderstukken digitaal tijdens de vergadering getoond. Ook worden de stukken online verzonden aan iedereen die zich heeft ingeschreven voor de Nieuwsflits van de afdeling Amersfoort. Afdelingsleden die de stukken desondanks toch op papier wensen te ontvangen, kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris.

We hopen u deze avond te mogen begroeten in het ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort, waar de deur vanaf 19.30 uur voor u openstaat.