Huishoudelijke Vergadering afdeling Amersfoort

Op vrijdag 27 november wordt de Huishoudelijke Vergadering van de afdeling Amersfoort via Zoom gehouden gehouden. Aanmelden hiervoor kunt u hiervoor doen met het speciale aanmeldingsformulier op onze site.

De agenda van de bijeenkomst is als volgt:
 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen huishoudelijk vergadering 2019
 3. Jaarverslag 2019
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Financieel verslag van de penningmeester
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Beleid 2020 (vervalt)
 8. Vaststelling begroting 2020 (vervalt)
 9. Bestuursverkiezing:
  Het overzicht is als volgt: niet aftredend zijn Frans (PC2F) en Dick (PA0MBR); aftredend en herkiesbaar zijn Tijmen (PA3GRM) en Maarten (PA3EYC). Kandidaatstelling is mogelijk tot vlak voor aanvang van de vergadering.
 10. Geen pauze
 11. De VR-voorstellen voor de VR 2020 behandelen we samen met de eventuele nieuwe voorstellen in maart 2021
 12. Afgevaardigden Verenigingsraad kiezen we tijdens de Huishoudelijke Vergadering van maart 2021
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

In verband met een soepele afhandeling van de vergadering willen we graag vooraf de (rond)vragen ontvangen. Deze kunnen via de secretaris aangeleverd worden. We hopen u deze avond digitaal te mogen begroeten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Aanmelden kan vanaf 19:30.