Nieuwsflits – april 2024

Beste amateur,

Van de bestuurstafel:
Tijdens de Huishoudelijke Vergadering van de afdeling is besloten dat dit het laatste nummer is welke via de mail verzonden wordt. De volgende Nieuwsflits staat 1 week voor de afdelingsbijeenkomst op onze site en is daar te downloaden.

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 244 met daarin een verslag van de Huishoudelijke Vergadering van maart  en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 19 april is er een lezing van Hans (PE1KWH) over T41-EP SDR-radio.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen in de ronde, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

 

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2024

Op vrijdag 15 maart jl. hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Voordat hiermee gestart werd waren er eerst enkele mededelingen van voorzitter Maarten (PA3EYC):

 • De QSL-kaart procedure voor het versturen naar de USA is veranderd. Details kunnen worden opgevraagd bij onze QSL-manager Peter.
 • De velddag in juni is niet meer enkel CW, maar een mix van CW en Phone. Er is dus een dubbele bemensing nodig deze dag. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Maarten.

De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur. Er waren 23 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst. Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2023 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2024 behandeld.

Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Rick (PA5NN) was gevraagd om het bestuur te komen versterken, waar de leden unaniem mee instemden. Het afdelingsbestuur is met de komst van Rick weer voltallig.

Na de pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2024. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 20 april as. Hilde (PA3EKW), Eddy (PA0RSM), Henk (PD1PHG) en Maarten (PA3EYC) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 22:30 de vergadering gesloten. Daarna was er nog enige tijd voor onderling QSO.

Nieuwsflits – maart 2024

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 243 met daarin een verslag van de bijeenkomst van februari en overig verenigingsnieuws, de VR-voorstellen voor de Verenigingsraad in Hoevelaken en het digitale maartnummer van ’t Geruis met de stukken voor de huishoudelijke vergadering.

Bijeenkomst:
Vrijdag 15 maart is de huishoudelijke vergadering. Een mooie gelegenheid voor u om uw stem te laten horen en mee te denken over het beleid van onze vereniging. Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie dat kan! Aanmelding is mogelijk bij de secretaris tot aanvang van de vergadering.

Het verzoek is om zelf vooraf de diverse stukken door te lezen. Deze worden namelijk niet meer voorgelezen tijdens de vergadering, maar enkel op hoofdlijnen doorgenomen.

De vergadering, die begint om 20.00 uur, is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden (afdelingsreglement art. 7). Zaal open 19.30 uur.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen in de ronde, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)
button VR-voorstellen button ‘t Geruis

 

Verslag afdelingsbijeenkomst februari 2024

De afdelingsbijeenkomst van vrijdag 16 februari jl. werd geopend door voorzitter Maarten (PA3EYC). Hij heette de aanwezigen welkom en had enkele mededelingen. Daarna vroeg Koos (PA3BJV) een moment aandacht en stilte i.v.m. het overlijden van Sjaak (PE1AQZ).

Op het programma van deze avond stond een lezing door Bert (PA1B) met als onderwerp de cilinder dipool, een goed werkende HF-antenne met de afmeting van een UHF-antenne.

Bert is een enthousiaste radioamateur en spreker die de toehoorders meenam in zijn verhaal over het experimenteren met kleine antenne’s en verbindingen met erg lage vermogens (QRPp). De cilinder dipool is een zeer kleine antenne die goed binnenshuis te gebruiken is en bestaat uit een combinatie van drankblikjes en een eenvoudige spoel. Bert heeft vele experimenten en berekeningen gedaan aan diverse constructies waarbij o.a. het effect van de diameter van de blikjes, de afstand ertussen en de hoogte van de antenne in zijn geheel bestudeerd zijn. In de lezing werden de eigenschappen van deze bijzondere antenne uitgebreid behandeld, zoals de werking, de aanpassing en het bijzondere stralingsdiagram.

Zelf gebruikt Bert deze antenne met QRP in diverse CW contesten, waarbij deze binnenshuis opgesteld is op een hoogte van 4 meter tot 6 meter. Met drie verschillende cilinder dipolen heeft Bert al een groot aantal DXCC landen gewerkt door heel Europa.

Voor meer informatie, bekijk de website van Bert: https://a29.veron.nl/hams/pa1b/

Na de gastspreker bedankt te hebben voor de mooie lezing sloot Maarten de avond en wenste iedereen een fijn weekend. De volgende afdelingsbijeenkomst is op 15 maart, dan vindt de Huishoudelijke Vergadering en het behandelen van de VR-voorstellen plaats.

Nieuwsflits – februari 2024

Beste amateur,

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 242 met daarin een verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst van 19 januari en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
Vrijdag 16 februari is er een lezing van Bert (PA1B) met als titel ‘De cilinder dipool’.

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen in de ronde, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) Silent Key

Zaterdagochtend 3 februari 2024 is Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) in kleine kring thuis overleden.

‘s Middags bereikte mij het bericht waarvan ik wist dat het er aan zat te komen, maar dan toch…

De laatste maanden kampte Sjaak al met zijn gezondheid die met grote stappen achteruitging.

Onze vriendschap gaat terug naar de zeventiger jaren waar we beiden met dezelfde hobby besmet waren geraakt, dat was op de 27 MHz, alwaar Sjaak de roepnaam Hotel Zulu gebruikte.

We zaten op dezelfde Technische School in Amersfoort en daarna ook Rens en Rens in Hilversum bezocht, wel net met een paar jaar ertussen.

Daarna kwam de van Hulte wetgeving waardoor de 27 MHz werd verboden. We hebben daarna als eerste met een aantal een D-machtiging gehaald, waarna het feest op de 2 meter band verder ging.

Sjaak heeft ook nog een paar jaar in het bestuur gezeten van de VERON Amersfoort, waar we elkaar weer tegen kwamen. Hij haalde me over om ook hierin deel te nemen.

Hij was ook één van de oprichters met het opzetten van de Amersfoortse repeaters PI3AMF, PI2AMF en later PI4AMF. De laatste jaren deed hij niet veel meer aan de radiohobby, maar volgde nog wel de Amersfoortse repeaters en het RCAMF gebeuren.

Sjaak, bedankt voor de door ons beleefde mooie tijden.

Carla en familie, veel sterkte toegewenst in deze zware tijd.

Jan (PD0AUQ)

 


OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ) Silent Key

Op zaterdag 3 februari 2024 is overleden ons oud bestuurslid OM Sjaak Kamerbeek (PE1AQZ).

Sjaak, een oude schoolvriend uit begin 60er jaren, ging samen met mij naar de Technische School, daar ontstond de hoogfrequent liefde op 27 MHz.

Na het behalen van het diploma hebben we samen gekozen voor het leger, we werden goedgekeurd en in 1967 gingen we naar de opleiding Technisch Specialist, richting Verbindingsdienst Radiomonteur.

Na de opleiding ging Sjaak naar de Genie in Wezep, ik werd in Duitsland geplaatst bij de Cavalerie.

Vier jaren duurde dit avontuur, Sjaak ging daarna werken in Amersfoort in een technisch beroep, daarnaast volgde hij diverse elektronica opleidingen.

Ik ben verder gegaan in het leger, in die jaren behaalde Sjaak de C-machtiging, ontwikkelde zich als technicus in de radiozender techniek. Met de opkomst van de digitale technieken verdiepte Sjaak zich in deze materie en met succes.

Sjaak’s gezondheid was niet optimaal, het kwam tot diverse zware operaties, een hele zware tijd voor hem.

De laatste jaren werd het stil tussen ons.

Ik wil Carla, zijn vrouw, en de familie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Namens bestuur en leden VERON Amersfoort (a03),
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)

Afdelingsbijeenkomst 19 januari

De afdelingsbijeenkomst van januari stond in het teken van het elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar overbrengen en het behandelen van afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden. Met dat laatste waren we snel klaar: de leden van de afdeling Amersfoort konden geen zaken bedenken die dit jaar onder de aandacht van het algemeen bestuur moeten worden gebracht.

Voorzitter Maarten (PA3EYC) opende de avond en wenste iedereen namens het bestuur een goed en gezond 2024 toe. Daarna was het tijd voor diverse mededelingen:

 • In het tweede weekend van februari (10 en 11 februari) vindt de PACC plaats. Ook onze afdeling doet weer mee vanuit Bunschoten. Er is nog ruimte voor een aantal SSB-operators. Wil je meedoen met PI4AMF, ook al is het maar een paar uur, neem dan contact op met Klaas (PC2K).
 • Evert (PA3AYQ) maakt melding dat zijn logprogramma -dat prima te gebruiken is voor de PACC- is vernieuwd en nu ook te gebruiken is voor luisteramateurs. De software is te vinden op de VERON-website.
 • Hans (PA2JWN) informeert dat van 15 tot 18 augustus de bijzondere roepletters TM80LM actief zijn ter gelegenheid dat het 80 jaar geleden is dat de Franse stad Le Muy bevrijd werd van de Duitse onderdrukking. TM80LM wordt bijna volledig door leden van onze afdeling geactiveerd. Meer informatie over het evenement is te vinden op: https://www.qrz.com/db/TM80LM.
 • Maarten (PA3EYC) en Peter (PC3M)

  In 2023 hebben 20 leden deelgenomen aan de VERON-afdelingscompetitie. Samen hebben we de zevende plaats in het algemeen klassement behaald. Binnen de afdeling was de amateur met de hoogste score Gerard (PH3T) gevolgd door ons clubstation PI4AMF.

 • Het Geheime Genootschap dat besluit tot toekenning van de Afdeling Amersfoort Wisselbeker heeft besloten dat de beker dit jaar wordt uitgereikt aan Peter (PC3M). Namens het genootschap reikte de afdelingsvoorzitter de beker uit aan een vergulde Peter.
 • De voorzitter maakt bekend dat onze afdeling ook in 2023 zowel de SSB als de CW-velddag overtuigend heeft gewonnen. Ook dit jaar zal de afdeling weer meedoen: belangstellenden om mee te doen of om te komen kijken zijn van harte welkom!
 • Hans (PE1KWH) en Peter (PC3M)

  Ook kon melding gemaakt worden van een andere eerste plaats: Hans (PE1KWH), Gerard (PH3T) en Gert (PA2LO) activeerden in november tijdens de Friese Elfstedencontest de stad Workum met de roepletters PE11W. Met hun deelname wisten de OM’s de eerste plaats op 80 meter van de regio Friesland te behalen. Zij ontvingen van de organisatie een mooie beker.

 • Rick (PA5NN) had tijdens de avond een mooie zelfbouw-antenne meegenomen en vertelde de belangstelden enthousiast over het project.

Aan het eind van de mededelingen werd stilgestaan bij het overlijden van OM Naldo Wijvekate (PA3DRN). Koos (PA3BJV) deelde met de aanwezigen een aantal mooie herinneringen aan Naldo. Voor zijn inzet voor de vereniging en het zendamateurisme in het algemeen ontving Naldo in 1995 de “Gouden Speld”.

Omdat er geen afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad besproken hoefden te worden, was er de rest van de avond gelegenheid voor onderling QSO. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt en het bleef nog lang gezellig in ontmoetingscentrum “De Herberg”.

Gert (PA2LO)

Nieuwsflits – januari 2024

Beste amateur,
Namens het bestuur van de VERON Amersfoort (a03) wens ik u een voorspoedig en gezond radiojaar 2024.

Nieuwsflits:
In dit bericht vindt u als bijlage de Nieuwsflits nummer 241 met daarin een verslag van de kerstbijeenkomst en overig verenigingsnieuws.

Bijeenkomst:
De eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar is op vrijdag 19 januari. Tijdens deze avond bieden we u uitgebreid de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen. Ook worden eventuele ingediende afdelingsvoorstellen voor de Verenigingsraad, die in april zal worden gehouden, behandeld. Zijn er zaken waarvoor u aandacht wilt vragen tijdens de VR dan kunt u dat deze avond nog kenbaar maken!

Natuurlijk kunt u deze avond ook weer terecht bij onze QSL-manager voor het brengen en halen van QSL-kaarten.

Locatie:
Ontmoetingscentrum “De Herberg” aan de Watersteeg 85 (wijk Nieuwland) in Amersfoort. Start van de bijeenkomst is om 20:00 uur, inloop kan vanaf 19:30.

Afdelings-VR-voorstellen
In april wordt de VERON Verenigingsraad (VR) gehouden. Tot eind januari a.s. kunnen wij als afdeling voorstellen voor de VR indienen, dat kunnen onderwerpen van allerlei aard zijn. Voorstellen met uw onderbouwing kunnen tot 1 januari 2024 bij mij worden ingediend. Over deze voorstellen kunnen we dan tijdens de verenigingsavond van 19 januari a.s. stemmen en tijdig bij het HB indienen.

Wekelijkse Ronde van Amersfoort op PI2AMF:
Elke zondag is er een Ronde van Amersfoort (RvA) onder de roepletters PI4AMF. Vanaf 20.30 uur via de 2 meter repeater op 145.625 MHz.

Zijn er berichten of heeft u nieuws wat u wilt delen in de ronde, dan kunt u dat zelf inbrengen. Er wordt ook gewerkt om dit van tevoren op te nemen en tijdens de ronde uit te zenden. Stuur hiervoor een mail Evert (PA3AYQ) via pa3ayq@veron.nl.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en graag tot ziens bij een van de activiteiten.

Dick (PA0MBR), afdelingssecretaris

 

PS Heeft u een bericht voor in de volgende Nieuwsflits of onze website stuur dit dan naar a03@veron.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken als u de Nieuwsflits niet langer wilt ontvangen. Een nieuw emailadres pas dit aan in het VAS dan blijft u op de hoogte van het laatste VERON (afdelings)nieuws!

 

button Nieuwsflits (.pdf) button Nieuwsflits (.txt)

OM Naldo Wijvekate (PA3DRN) Silent Key

Op 9 december 2023 is op 81-jarige leeftijd overleden OM Naldo Wijvekate (PA3DRN).

Naldo leerde ik kennen begin 1982, hij kwam bij mij op de morse cursus, toen nog in het Burgemeester van Randwijkhuis in Amersfoort.

In 1984 was Naldo, samen met zijn echtgenote, bereidt om mij te helpen met het organiseren en uitvoeren van het VERON Pinksterkamp, dit hebben we samen vele jaren gedaan. Zijn enthousiasme was groot in deze werkzaamheden, hij had het juiste overzicht over de zaak, ik heb in die jaren veel geleerd van hem. Naldo is daarvoor in 1995 ook onderscheiden met de “Gouden Speld” van de VERON.

Zijn ziekte heeft hem in de jaren daarna ernstig beperkt in zijn werk, als ook in de hobby, toch bleef hij optimistisch en dat straalde van hem af.

Ook de verbindingen op de korte golf maakte hij graag, zijn belangstelling ging uit naar de radioamateurs onderweg met een zeilschip over de wereldzeeën. Elke dag was hij te horen op de HF-banden en hield hij de stand van zaken bij aan boord van het schip.

De laatste jaren werd het stil, zijn ziekte vergde te veel van hem. Een bevlogen radioman verliezen we in hem, gedisciplineerd en oplettend als hij was.

Wij wensen zijn echtgenote en de kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens Leden en Bestuur VERON Amersfoort,
Koos (PA3BJV) en Hilde (PA3EKW)

Verslag kerstbijeenkomst december 2023

Traditioneel houdt de afdeling Amersfoort in december de kerstbijeenkomst. Voorgaande jaren was dit voornamelijk een avond met bingo en lootjes. Deze bijeenkomsten werden echter nog slechts door een kleine groep leden bezocht, vandaar de oproep van het bestuur eerder dit jaar aan de leden om met voorstellen te komen voor een leuk alternatief.

Het voorstel om gezellig samen van een lekkere warme stampotmaaltijd te genieten sprak het meeste aan. Zo kwam het dat er vrijdag jl bij binnenkomst in de Herberg je een heerlijke geur van eten tegemoet kwam. Diverse stampotten (boerenkool, zuurkool, hutspot en hachee) stonden er au bain-marie op te warmen onder supervisie van Tijmen (PA3GRM). Voorzitter Maarten (PA3EYC) heette de aanwezigen van harte welkom. Hij had een jaaroverzicht opgesteld en liep dat langs. Vervolgens wenste hij iedereen smakelijk eten en kon er gestart worden met de maaltijd.

Net als de andere aanwezigen was uw verslaggever volop aan het genieten van de maaltijd, zodat hij helemaal vergat een foto met volle borden te maken, maar gelukkig had Frans (PC2F) nog wel trek in een derde bordje met eten en was dus meteen ‘slachtoffer’ voor een foto hi.

Nadat iedereen uitgegeten was, had Koos (PA3BJV) nog een kerstboodschap voor de aanwezigen waar stil en aandachtig naar werd geluisterd. De rest van de avond was het gezellig onderling QSO.

Namens het afdelingsbestuur een hele fijne kerst en een gelukkig en gezond 2024 gewenst !