Verslag Huishoudelijke Vergadering 2024

Op vrijdag 15 maart jl. hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Voordat hiermee gestart werd waren er eerst enkele mededelingen van voorzitter Maarten (PA3EYC):

  • De QSL-kaart procedure voor het versturen naar de USA is veranderd. Details kunnen worden opgevraagd bij onze QSL-manager Peter.
  • De velddag in juni is niet meer enkel CW, maar een mix van CW en Phone. Er is dus een dubbele bemensing nodig deze dag. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Maarten.

De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur. Er waren 23 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst. Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2023 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2024 behandeld.

Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Rick (PA5NN) was gevraagd om het bestuur te komen versterken, waar de leden unaniem mee instemden. Het afdelingsbestuur is met de komst van Rick weer voltallig.

Na de pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2024. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 20 april as. Hilde (PA3EKW), Eddy (PA0RSM), Henk (PD1PHG) en Maarten (PA3EYC) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 22:30 de vergadering gesloten. Daarna was er nog enige tijd voor onderling QSO.