Verslag Huishoudelijke Vergadering 2023

Op vrijdag 17 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Voordat hiermee gestart werd was er eerst aandacht voor diverse mededelingen.

  • Rick (PA5NN) informeerde de aanwezigen over de aanstaande vakantie antenne vergelijk manifestatie, welke start op 15 april. Er hebben zich tot nu toe 7 deelnemers aangemeld.
  • Jaap (PD5ISW) meldt dat er in de Electron e.e.a. staat over het standpunt van de VERON m.b.t. kosten voor de repeaterstations (Electron februari 2023, verslag Amateuroverleg 105 punt 4.7, red.). Zijn vraag is hoe VERON dit getoetst heeft bij haar leden.
  • Maarten (PA3EYC) stelt voor om de afdelingsbijeenkomst van december eens anders te doen, de traditionele aanpak blijkt namelijk niet meer zo aan te slaan. Het bestuur denkt bijvoorbeeld aan het houden van een BBQ en/of stampot-avond in ontmoetingscentrum ‘De Herberg’.
  • Ook attendeert Maarten erop dat er nog steeds hulp nodig is voor o.a. achter de bar, de verkoopavond en versterking van het bestuur. Roel (PB0ACU) meldt daarbij dat hij over enkele maanden de sleutel van ontmoetingscentrum ‘De Herberg’ in zal leveren. Hilde (PA3EKW) geeft aan deze over te nemen van hem. Koos (PA3BJV) nodigt Gerard (PH3T) uit om samen met hem de veiling in november te doen. Voor wat betrekking tot de opleiding om achter de bar te mogen staan is een kleine online training voldoende. Lex (PA1LEX) geeft aan dat dit prima te doen is. Hopelijk melden zich ook hiervoor meerdere leden aan, zodat ook daarop continuïteit is.

De voorzitter a.i. opende de vergadering om 20:00 uur. Er waren 29 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst.

Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2022 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2023 behandeld.

Aftredend en herkiesbaar waren Dick (PA0MBR) en Peter (PC3M). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Maarten (PA3EYC) gaf aan wel voorzitter te willen worden, waar de leden unaniem mee instemden.

Hierna was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2023. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 22 april Gert (PA2LO), Maarten (PA3EYC), Gerard (PH3T) en Bert (PD0GP) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 21:45 de vergadering gesloten. Daarna was er nog tijd voor onderling QSO.