Berichten

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2024

Op vrijdag 15 maart jl. hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Voordat hiermee gestart werd waren er eerst enkele mededelingen van voorzitter Maarten (PA3EYC):

  • De QSL-kaart procedure voor het versturen naar de USA is veranderd. Details kunnen worden opgevraagd bij onze QSL-manager Peter.
  • De velddag in juni is niet meer enkel CW, maar een mix van CW en Phone. Er is dus een dubbele bemensing nodig deze dag. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Maarten.

De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur. Er waren 23 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst. Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2023 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2024 behandeld.

Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Rick (PA5NN) was gevraagd om het bestuur te komen versterken, waar de leden unaniem mee instemden. Het afdelingsbestuur is met de komst van Rick weer voltallig.

Na de pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2024. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 20 april as. Hilde (PA3EKW), Eddy (PA0RSM), Henk (PD1PHG) en Maarten (PA3EYC) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 22:30 de vergadering gesloten. Daarna was er nog enige tijd voor onderling QSO.

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2023

Op vrijdag 17 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Voordat hiermee gestart werd was er eerst aandacht voor diverse mededelingen.

  • Rick (PA5NN) informeerde de aanwezigen over de aanstaande vakantie antenne vergelijk manifestatie, welke start op 15 april. Er hebben zich tot nu toe 7 deelnemers aangemeld.
  • Jaap (PD5ISW) meldt dat er in de Electron e.e.a. staat over het standpunt van de VERON m.b.t. kosten voor de repeaterstations (Electron februari 2023, verslag Amateuroverleg 105 punt 4.7, red.). Zijn vraag is hoe VERON dit getoetst heeft bij haar leden.
  • Maarten (PA3EYC) stelt voor om de afdelingsbijeenkomst van december eens anders te doen, de traditionele aanpak blijkt namelijk niet meer zo aan te slaan. Het bestuur denkt bijvoorbeeld aan het houden van een BBQ en/of stampot-avond in ontmoetingscentrum ‘De Herberg’.
  • Ook attendeert Maarten erop dat er nog steeds hulp nodig is voor o.a. achter de bar, de verkoopavond en versterking van het bestuur. Roel (PB0ACU) meldt daarbij dat hij over enkele maanden de sleutel van ontmoetingscentrum ‘De Herberg’ in zal leveren. Hilde (PA3EKW) geeft aan deze over te nemen van hem. Koos (PA3BJV) nodigt Gerard (PH3T) uit om samen met hem de veiling in november te doen. Voor wat betrekking tot de opleiding om achter de bar te mogen staan is een kleine online training voldoende. Lex (PA1LEX) geeft aan dat dit prima te doen is. Hopelijk melden zich ook hiervoor meerdere leden aan, zodat ook daarop continuïteit is.

De voorzitter a.i. opende de vergadering om 20:00 uur. Er waren 29 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst.

Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2022 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2023 behandeld.

Aftredend en herkiesbaar waren Dick (PA0MBR) en Peter (PC3M). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Maarten (PA3EYC) gaf aan wel voorzitter te willen worden, waar de leden unaniem mee instemden.

Hierna was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2023. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 22 april Gert (PA2LO), Maarten (PA3EYC), Gerard (PH3T) en Bert (PD0GP) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 21:45 de vergadering gesloten. Daarna was er nog tijd voor onderling QSO.

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2021

Op vrijdag 12 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Vanwege corona ook dit keer digitaal via Zoom. Er waren 20 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst. De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur.

Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2020 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2021 behandeld.

Het bestuur wil op korte termijn een enquête houden onder de A03-leden om daarmee inzicht te krijgen in de wensen en behoeften. De uitkomsten uit de enquête zullen verwerkt worden in het beleidsplan van de afdeling. Het bestuur vraagt daarbij aan de leden om een actieve bijdrage te leveren bij de aangeleverde/vastgestelde beleidspunten.

Tijdens de vergadering is ook besloten om een nieuwe QSL-kaart te laten ontwerpen voor PI4AMF. Hiervoor wordt een ontwerpwedstrijd georganiseerd.

Aftredend en herkiesbaar waren Frans (PC2F) en Dick (PA0MBR). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Frans werd vervolgens door de leden weer gekozen als voorzitter.

Na een korte pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2021. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 24 april Frans (PC2F) en Gert (PA2LO) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 22:15 de vergadering gesloten. Tot 23:00 uur was er nog tijd voor onderling QSO.

Dick Radstaak (PA0MBR)

Verslag online Huishoudelijke Vergadering van 27 november

Op vrijdag 27 november jl. hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Vanwege Corona dit keer niet fysiek in ontmoetingscentrum De Herberg, maar digitaal via Zoom. Bijna 20 afdelingsleden hadden zich aangemeld voor de eerste online A03-bijeenkomst. Na een korte uitleg over de regels opende de voorzitter de vergadering.

Vanwege het feit dat er pas zo laat in het jaar vergaderd kon worden, zijn een aantal agendapunten komen te vervallen en/of worden behandeld tijdens de Huishoudelijke Vergadering in maart 2021.

Het bestuur nam met de aanwezige leden de diverse verslagen over 2019 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Beide bestuursleden zijn herkozen. Met het vertrek van Casper (PA1CJ) was ook nog een positie vrijgekomen binnen het bestuur. Tijdens de vergadering meldde Peter (PC3M) zich hiervoor, waardoor het bestuur nu weer op sterkte is.

Aan de leden was gevraagd om vooraf vragen t.b.v. de rondvraag aan te leveren. In interactieve vorm zijn deze vragen behandeld tijdens de vergadering. Ook voor spontane vragen was er voldoende tijd.

De onderlinge communicatie tussen de diverse deelnemers was ook mogelijk met beeld, geluid en chat. Velen hadden elkaar langere tijd niet gezien of gesproken en na het afronden van de formele vergadering rond 22:00 uur bleef het daarom nog een tijdje gezellig samen online.

Geen technische problemen, positieve feedback… een geslaagd evenement!

Extra info voor deelnemers aan de Huishoudelijke vergadering 2020

Voor deelname ontvangt u een mail met hierin een link naar de vergadering. De vergadering wordt gehouden met het programma Zoom.

Er zijn twee mogelijkheden Zoom te gebruiken:

  1. De zoom-client downloaden en installeren vanaf de website https://zoom.us/download#client_4meeting.
  2. Vanuit uw internet browser met een plug-in, dit kan met o.a. Safari, Firefox en Chrome.

Een vergadering op deze manier houden hebben we nog niet eerder gedaan, we willen daarom vragen of u zich aan de volgende twee spelregels wilt houden:

  1. Na het inloggen komt u in de wachtruimte van de vergadering. Hier wijzigt u uw schermnaam in Voornaam en CALL, zodat we weten wie zich aanmeldt. hierna wordt u toegelaten tot de vergadering.
  2. Uw camera en/of microfoon staan uit (muted) tijdens de vergadering, wilt u de microfoon om wat te zeggen dan kunt u uw hand opsteken via het programma. De host zal u dan het woord geven. Ook chatten met de host tijdens de vergadering is mogelijk.

Het houden van een jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering (ledenvergadering) is een verplichting volgens de statuten van de VERON. De Corona ellende begon in maart, net voordat de oorspronkelijke vergadering zou plaatsvinden. We moesten regelmatig kiezen voor uitstel, maar de verplichting bleef. Daarom deze vergadering nu dus via Zoom. Het jaar is alweer bijna voorbij, hierom hebben besloten om zaken waarover gestemd moet worden te verplaatsen naar de volgende huishoudelijke vergadering in maart 2021.

Tenslotte: met het vertrek van Casper (PA1CJ) is een positie vrijgekomen binnen het bestuur. Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Dat kan! Aanmelding graag via ons contactformulier. Dit kan tot aanvang van de vergadering.

We willen graag om 20.00 uur beginnen met deze vergadering daarom vragen we u om ruim op tijd aan te melden. Toegang is mogelijk vanaf 19.30 uur.

De stukken voor deze vergadering vindt u in ’t Geruis en kunt u downloaden van onze website: https://a03.veron.nl/nieuwsflits-november-2020/.

Deelname is alleen mogelijk na vooraf aanmelden, dit kan nog tot 26 november: Huishoudelijke Vergadering in digitale vorm – 27 november – VERON a03 – Amersfoort.

 

Over het gebruik van het Zoom programma zijn meerdere filmpjes met uitleg op youtube beschikbaar.

Terugblik op de huishoudelijke vergadering

Op 8 maart hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering. Ruim 40 afdelingsleden waren daarbij van de partij. Om strak 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering voor binnengekomen mededelingen.

Daar gaf Jan van Essen (PH7S) aan dat hij bezig is met de uitwerking van recent gehouden examens. Als er leden zijn die belangstelling hebben voor deze uitwerkingen, is een mailtje naar Jan op zijn veron-alias voldoende om ze te ontvangen.

Er was meer examennieuws: zo is Bert Pierlot tijdens de afgelopen week gehouden examens in Nieuwegein geslaagd voor zijn N-registratie. “Je bent nooit te oud om te leren”, aldus Bert die dit jaar 80 jaar oud wordt. De voorzitter feliciteerde Bert en vertelde meteen dat binnenkort in België weer morse-examens afgenomen zullen worden. Opgeven kan nog tot 16 maart a.s.

Erik (PE1RQF) vertelde over de aanpassingen op het 2-meter relais. Daar is nu ook een experimentele koppeling met D-star aangezet.

Tenslotte was er nog nieuws vanuit Nijkerk: aangegeven is dat er naar aanleiding van de ingediende zienswijzen voorstellen gedaan zullen worden in het antennebeleid, specifiek voor wat betreft radiozendamateurs. Hoe de wijzigingen er precies uit zullen zien, kon nog niet worden aangegeven: deze moeten nog met de verantwoordelijke wethouder worden besproken. We houden de vinger aan de pols!

Na al deze mededelingen kon gestart worden met de vergadering zelf. In gezwinde spoed werden de financiële en niet-financiële verslagen doorgenomen, het beleid voor de komende periode besproken en de daarbij behorende begroting goedgekeurd. Een ingebracht afdelingsdonatiebeleid werd afgekeurd door de leden. Daarna volgde de bestuursverkiezing en werd er afscheid genomen van Gert (PA2LO) die na 8 jaar afdelingssecretaris zijn even wat meer tijd voor andere dingen wil hebben.

Na de pauze werden de 10 VR-voorstellen behandeld. Een mooie discussie over de verschillende onderwerpen volgde. Tijdens de VR wordt de afdeling Amersfoort vertegenwoordigd door Edwin (PA1EDL) en Jan (PD0AUQ). Na de rondvraag werd rond 22.30 uur de avond afgehamerd en was er tijd voor de nabespreking, met of zonder gerstenat.