Berichten

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2024

Op vrijdag 15 maart jl. hield de afdeling Amersfoort haar jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Voordat hiermee gestart werd waren er eerst enkele mededelingen van voorzitter Maarten (PA3EYC):

  • De QSL-kaart procedure voor het versturen naar de USA is veranderd. Details kunnen worden opgevraagd bij onze QSL-manager Peter.
  • De velddag in juni is niet meer enkel CW, maar een mix van CW en Phone. Er is dus een dubbele bemensing nodig deze dag. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Maarten.

De voorzitter opende de vergadering om 20:00 uur. Er waren 23 afdelingsleden aanwezig tijdens de bijeenkomst. Het bestuur nam met de aanwezige leden de notulen en diverse verslagen over 2023 door, welke allen werden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Aansluitend hierop werden afdelingsbeleid en -begroting voor 2024 behandeld.

Aftredend en herkiesbaar waren Maarten (PA3EYC) en Tijmen (PA3GRM). Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beide bestuursleden zijn herkozen. Rick (PA5NN) was gevraagd om het bestuur te komen versterken, waar de leden unaniem mee instemden. Het afdelingsbestuur is met de komst van Rick weer voltallig.

Na de pauze was het tijd voor het behandelen van de ingebrachte voorstellen t.b.v. de VERON Verenigingsraad 2024. De 6 voorstellen werden uitgebreid toegelicht en er werd goed over gediscussieerd. Na het stemmen is besproken wie namens de afdeling de afgevaardigden zijn voor deelname aan de VR. Besloten is dat op 20 april as. Hilde (PA3EKW), Eddy (PA0RSM), Henk (PD1PHG) en Maarten (PA3EYC) de afdeling zullen vertegenwoordigen.

Na de rondvraag werd om 22:30 de vergadering gesloten. Daarna was er nog enige tijd voor onderling QSO.

PA1LIO wint VERON Amersfoort Wisselbokaal

De eerste verenigingsavond van 2019 zit er al weer op. Tijdens deze avond werd door onze afdelingscontest-coördinator/bestuurslid Maarten (PA3EYC) bekend gemaakt wie ditmaal de VERON Amersfoort Wisselbokaal heeft gewonnen. Deze beker wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die heeft deelgenomen aan de afdelingscompetitie. De winnaar hoeft niet persé de deelnemer te zijn die de meeste punten heeft verzameld of in de top van het afdelingsklassement is geëindigd. Nee, voor deze prijs geldt dat de winnaar door een geheim genootschap wordt gekozen op basis van een reglement waarvan de regels niet openbaar zijn. Er wordt in de wandelgangen gefluisterd dat de leden van het genootschap bij de beoordeling van de kandidaten methodes gebruiken waarbij afluisterpraktijken van sommige landen in het niet vallen…

De winnaar van de Afdeling Amersfoort Wisselbokaal 2018 is geworden: Adriaan van den Brink (PA1LIO).

Bij de uitreiking van de bokaal vertelde Adriaan wat hij afgelopen jaar heeft gedaan aan zijn antennes om als serieuze deelnemer aan de competitie mee te doen. Dat die inspanning succesvol is geweest, blijkt wel dat Adriaan in 2018 de meeste punten als individuele deelnemer in de afdeling A03 wist te behalen.

Ook de andere deelnemers van de afdelingscompetitie werden door Maarten even in het zonnetje gezet, waarbij de top 3 deelnemers, Adriaan (PA1LIO), Ron (PA3DAM) en Lex (PA1LEX) een medaille ontvingen (of als ze er niet waren nog zullen ontvangen.

Hierna zijn de twee concept-afdelingsvoorstellen behandeld. Na het geven van toelichting op de stukken, hebben de aanwezige leden zich positief uitgelaten over de concept-voorstellen. Beide zullen nu worden ingediend voor behandeling in de VR.

Nadat het formele deel van de avond afgesloten was, was het tijd voor onderling QSO. Daar was voldoende gespreksstof, waardoor de barman van dienst (en tevens uitsmijter) Roel (PB0ACU) zich genoodzaakt zag om op een gegeven moment toch echt de bel voor de laatste ronde te luiden.