Mills on the Air-weekend

Op 12 en 13 mei wordt het Mills on the Air weekend gehouden. Wereldwijd worden er dan door radioamateurs verbindingen gemaakt vanuit of bij molens. Het doel van het weekend is om aandacht te vragen voor de molens als erfgoed. Meer informatie over het evenement is te vinden op www.pd6mill.com.

Dit jaar zal in onze regio in ieder geval Molen De Vriendschap in Veenendaal geactiveerd worden. Rienus (PAoRBA) brengt dan samen met Paul (PA2PWM) deze molen in de lucht met de speciale roepletters PA6MDV (Molen De Vriendschap). De opbouw zal op vrijdag 11 mei plaatsvinden en het station zal daarna tot en met zaterdag 12 mei actief zijn. Bezoekers zijn van harte welkom. Het adres is Nieuweweg 109 3905LJ Veenendaal.

Meer informatie over de molen zelf is te vinden op www.molen-devriendschap.nl.

7 april: Technodag in Kootwijkerbroek

Na enkele jaren van stilte heeft de Surplus Radio Society besloten de voormalige “Themadag Zelfbouw” van de SRS en de Benelux QRP Club weer nieuw leven in te blazen, nu als “Technodag”. De BQC is van harte uitgenodigd mee te doen aan de herstart. Fred Marks PAØMER, voorzitter van de SRS, schrijft:

Thema van de dag wordt restauratie en zelfbouw. Als mensen dingen willen meenemen om te laten zien is dat leuk. Ik neem het superwiel mee. We hebben in de morgen een lezing van Dick PA2DTA over de zogenaamde “luchtwachttorens”, die in de 50er jaren op allerlei plekken in Nederland zijn gebouwd. Tevens houdt de SRS een beursje in de wandelgangen, Ook de QRP mensen kunnen handelen in wat ze te koop hebben.

Zaal open 9.30.  Start lezing zo rond 11.30. Verder voldoende gelegenheid tot onderling QSO. Koffie, fris, thee, bier etc  en gebak en broodjes tegen kleine prijzen te verkrijgen. Locatie de Essenburcht, Schoonbeekhof 1, 3774DA te Kootwijkerbroek.”

Meer informatie is te vinden op www.pi4srs.nl en www.beneluxqrpclub.nl

Project Motorola DM4600 VHF radio

Beste afdelingsleden,

Vanuit een project zijn er een aantal Motorola DM4600 VHF zendontvangers beschikbaar gekomen.

Deze set is gemaakt voor DMR maar ook (analoog) FM is mogelijk. De sets zijn geprogrammeerd met alle 2 meter frequenties en ook een aantal speciaal voor DMR.

De beschikbare zenders zijn niet helemaal compleet: de microfoon en een aansluitkabel ontbreekt. Deze zijn echter eenvoudig te verkrijgen.

Wil je in het bezit komen van één van deze Motorola’s? Dat kan onder een aantal voorwaarden:

  • voor de radio is een DMR nummer nodig wat gekoppeld is aan de roepletters.
  • je ondertekent bij het afhalen een overeenkomst waarbij je verklaart dat je de set de komende 3 jaar niet zal verkopen.
  • De kosten zijn € 100,00

Meedoen? Meld je dan aan bij Edwin de Looze (PA1EDL) – voor contactinformatie zie QRZ.com – onder vermelding van je roepletters, je DMR nummer en je e-mailadres. De Motorola kan dan in overleg met Edwin in Bunschoten afgehaald worden.

Lezing februari: WSPR-lite

QSL van DP0GVN, een station op de zuidpool waarvan Hans PE1KWH het signaal volgt.

Op 9 februari vertelde Hans PE1KWH de bezoekers over de mogelijkheden van WSPRlite, een speciale testzender die (een laag vermogen) signaal uitzendt naar een wereldwijd netwerk van ontvangststations. Zijn interesse in de WSPRlite was in 2017 gewekt tijdens een lezing van Frank Donovan (W3LPL) op de contestuniversity in Dayton. Donovan, die jarenlang professioneel antennesystemen ontwikkelde, gebruikt de WSPRlite module omdat dit volgens hem de eerste en enige manier is om de performance van antennes wetenschappelijk te kunnen vergelijken. Door antennes aan een eigen WSPRlite te hangen en deze synchroon het testsignaal uit te laten zenden, worden zaken als QSB, QRM en andere invloeden die een vergelijking zou kunnen beïnvloeden uitgesloten.

Hans liet zien dat het kleine apparaatje niet alleen gebruikt kan worden om antenneperformance te vergelijken, maar ook om de ontwikkeling van de propagatie goed te kunnen volgen. Zo kon Hans laten zien op welke data zijn station in staat was om het Duitse onderzoeksstation Neumayer III op de zuidpool te ontvangen en op welke data dat niet lukte. Maar ook hoe sterk het ruisgetal (SNR) was op de momenten dat het station ontvangen werd.

In de afgelopen tijd heeft Hans een aantal maal de bandfilters voor WPRSlite modules in elkaar gezet. Zo konden de bouwwerkjes tijdens de avond ook goed bekeken worden. Daarbij zit ook een koffer met daarin 2 WSPRlite-modules die door afdelingsleden van Amersfoort geleend kan worden voor experimenten. Frans (PC2F) wist de aanwezigen te vertellen dat hij in de nabije toekomst een antennemeetdag gaat organiseren, waarmee mensen geholpen kunnen worden om te meten met de WSPRlite.

Meer informatie over de WSPRlite is te vinden op: https://www.sotabeams.co.uk/wsprlite-classic

 

 

BITX40 CW Homebrew

Een aantal maanden geleden heeft Lex (PA1LEX) zijn QRP cw-vakantietransceiver in elkaar gezet: een Bitx40. In het verleden zijn er in de afdeling Amersfoort wel lezingen geweest over Bitx-projecten, dus het is leuk om te zien dat deze zelfbouw nog steeds gebeurd.  Voor relatief weinig geld, en in relatief beperkte tijd kan je je eigen zendontvanger bouwen. Op de website van Lex staan een aantal handige tips over waar hij onderdelen heeft gevonden en waar je meer informatie over het project kan vinden. Je vindt de website van Lex hier.

Krijgen afdelingsbestuurders ‘zwijgplicht’ opgelegd?

In de sociale media zijn er berichten verschenen waarin wordt gesuggereerd dat afdelingsbestuurders van de VERON een zwijgplicht opgelegd krijgen over het wel en wee van de vereniging en hoge boetes worden uitgedeeld als zij zich hier niet aan houden. Het afdelingsbestuur van Amersfoort vindt het belangrijk dat onze leden het echte verhaal kennen. Dat echte verhaal is dat er geen enkele sprake is van een door het HB opgelegde zwijgplicht.

Wat is er aan de hand?
Op 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. In deze wetgeving is vastgelegd waaraan organisaties moeten voldoen. Een onderdeel uit de wet is dat met iedereen die voor de organisatie de beschikking heeft over persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst gesloten moet worden waarin de toegestane werkzaamheden, rechten en verplichtingen staan opgenomen. In de wet is expliciet opgenomen dat in deze overeenkomst ook een geheimhoudingsverklaring moet zijn opgenomen.

Binnen de afdelingen hebben afdelingssecretarissen toegang tot het VERON Administratie Systeem (VAS) en hebben daarmee inzage in de persoonsgegevens van (uitsluitend) de afdelingsleden. Dat is ook de reden dat afdelingssecretarissen worden aangemerkt als ‘verwerker’ en dus een verwerkingsovereenkomst moeten tekenen.

De geheimhoudingsovereenkomst van de VERON is dus de verwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in de AVG. Het is binnen een afdelingsbestuur ook alleen de afdelingssecretaris die de overeenkomst moet tekenen, alhoewel de VERON adviseert om ook de voorzitter van een afdeling de overeenkomst te laten tekenen, zodat er altijd een back-up is voor het geval een afdelingssecretaris (tijdelijk) zijn werk niet kan doen.

In de verwerkingsovereenkomst die is opgesteld is een boetebeding opgenomen. Dit is vooral gedaan om duidelijk te maken aan de afdelingsbesturen dat het voldoen aan de privacy-eisen echt belangrijk is en dat de overeenkomst niet alleen een papieren tijger is. Belangrijk voor iedere organisatie en dus ook de VERON, omdat bij overtreding van de privacyregels een boete opgelegd kan worden van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet van de organisatie. Een boetebeding in dit soort overeenkomsten is heel gebruikelijk omdat het de ondertekenaars veel meer bewust maakt van de verantwoordelijkheid voor het nakomen.

Wat moet er geheim gehouden worden?
De overeenkomst die de afdelingen hebben ontvangen is hierover duidelijk: “Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij VERON bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

en

“Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden en gegevens van andere relaties van
VERON waarvan vrijwilliger uit hoofde van zijn functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe
heeft.”

Kortom: informatie die vertrouwelijk is of kan zijn en in het bijzonder de persoonsgegevens moeten geheim worden gehouden. Dat is volgens ons een normale omgangsvorm: wat je in vertrouwen hoort, hou je bij jezelf en je geeft geen privégegevens van een ander door.

Nergens in de verwerkingsovereenkomst wordt het aan de ondertekenende afdelingsbestuurder(s) verboden om over algemene zaken die binnen de vereniging spelen te spreken. Dat is niet de intentie van de overeenkomst en kan ook helemaal niet: afdelingsbestuurders worden volgens het afdelingsreglement en onze statuten (de regels hoe onze vereniging is georganiseerd) namelijk ook juist geacht om leden te informeren over zaken die spelen in de vereniging.

Wat mogen jullie van ons als afdelingsbestuur van A03 verwachten?
Ten eerste: de persoonsgegevens van leden worden niet gedeeld met anderen. Wij slaan persoonsgegevens alleen op als die nodig zijn en gegevens worden verwijderd op het moment dat ze niet meer nodig zijn óf zodra iemand daar om verzoekt. Alleen de afdelingssecretaris heeft binnen de afdeling Amersfoort toegang tot het VERON Administratiesysteem (VAS) en heeft daarmee de beschikking over de persoonsgegevens. De ontvangen verwerkingsverklaring (geheimhoudingsverklaring) wordt dan ook (alleen) door hem ondertekend en teruggestuurd aan het HB.

Ten tweede: als afdelingsbestuur vinden wij het belangrijk dat afdelingsleden geïnformeerd worden over waar we mee bezig zijn, zowel in de eigen afdeling als de VERON landelijk. Dat proberen we altijd al te doen en blijven we doen. Dit wordt ook van ons verwacht en is ook zo geregeld in het huishoudelijk reglement. Dit betekent bijvoorbeeld dat we onze leden in het algemeen informeren over onderwerpen die in bijeenkomsten zoals de VR en RegioBijeenkomsten worden besproken, tenzij het gaat om vertrouwelijke onderwerpen.

Op het moment dat er onderwerpen zijn die je mist en waarover je graag iets wil weten, kunnen je altijd bij de leden van het afdelingsbestuur terecht. Daarbij zal ieder bestuurslid zich houden aan wat in het normale leven gebruikelijk is: wat wij in vertrouwen horen vanuit onze leden of anderen, delen we niet.

We hopen dat we met deze toelichting je eventuele vragen over dit onderwerp hebben kunnen beantwoorden.
Heb je toch nog een vraag of opmerking? Mail dan naar de afdelingssecretaris: Gert, PA2LO


Update 21 januari: Het HB heeft laten weten de eerder verzonden post als ‘niet ontvangen’ te beschouwen. Samen met de organisatie die de VERON ondersteunt bij de invoering van de AVG wordt inmiddels gewerkt aan een beter bij onze vereniging passend document (zie hier).

 

Vossenjachtcommissie Amersfoort zoekt versterking

Een aantal leden van de Amersfoortse vossenjachtcommissie wil het wat rustiger aan gaan doen. En daarom is de commissie op zoek naar mensen die het organiseren van de jachten in de toekomst wil gaan overnemen. Belangrijk, want alleen met voldoende mensen in de organisatie kunnen de vossenjachten ook in de toekomst doorgaan!

Wil je weten wat het organiseren inhoud en hoe de bestaande commissie werkt? Neem dan contact op met Rob Kelder (PA0KEL), Rient Bartelds (PA3GXP) of met Frans de Bles (PC2F).

SSB Velddag 2017

Ook tijdens de kleine uurtjes waren PA3EYC en PA3GRM ‘in de lucht’

Dit weekend was PI4AMF actief tijdens de SSB Velddag. Ondanks de matige condities, hebben de OM’s weer vele honderden QSO’s in het log gezet.

Of dat er voldoende zullen zijn om de eerste plek van vorig jaar te kunnen prolongeren? Dat weten we in december.

Binnenkort vind je hier op de site een (foto)verslag van Adriaan (PA1LIO).

 

Fun tijdens Lighthouse en Lightship-weekend

Onze afdelingsleden Maurice (PA3HTT) en Ray (PE1GUR) zijn tijdens het Lighthouse en Lightship weekend actief met de roepletters PA6FUN.

Net als voorgaande jaren hebben de broers weer een unieke locatie gevonden om te activeren: de Zuidertoren, de zuidelijke vuurtoren op Schiermonnikoog. Locator JO23BL, IOTA EU-038, WLOTA NL-2175, ILLW-0028 en ARLHS NET-022.

Schiermonnikoog kent twee vuurtorens: de Noordertoren en de Zuidertoren. De Zuidertoren werd in 1854 gebouwd. Omdat men vroeger niet beschikte over lichtkarakters plaatste men soms twee torens of vuren, zodat de zeeman wist waar hij was. Bovendien konden twee vuren of torens een lijn vormen, zodat schepen langs gevaarlijke ondiepten geleid konden worden. In 1910 kreeg de buitentoren, de huidige vuurtoren, een draailicht. Vanaf dan kon men de kust ook herkennen met één licht en was het licht van deze toren overbodig geworden. De toren bleef echter wel staan en kreeg in 1950 de functie van watertoren. Deze functie heeft de toren tot 1992 gehad. In 1998 verwierf KPN de toren voor het symbolische bedrag van 1 gulden. KPN gebruikt de Zuidertoren sindsdien als antennetoren.

Ray geeft aan dat ze er luxe bijzitten dit jaar: “De eigenaar van Hotel Duinzicht is zo vriendelijk dat we zijn gastvrijheid kunnen gebruiken. We kunnen de tuin gebruiken, dus we kamperen net buiten de vuurtoren en gebruik de faciliteiten van het hotel, wat willen we meer?”

Activiteit zal voornamelijk op 40 meter zijn. QSL Manager voor dit evenement: PA3HHT.

PI4AMF/P actief in RSGB IOTA contest vanaf EU-146

In het weekend van 29 en 30 juli werd de Islands on the Air (IOTA) contest gehouden.

Om de wereldwijde deelnemers aan deze radiowedstrijd van wat extra punten te voorzien, besloten Maarten (PA3EYC), Gerard (PD0PIW) en Gert (PA2LO) om de zondag van de contest naar Goeree-Overflakkee (EU-146) te rijden.  Om 5.30 uur vertrokken de mannen uit Nijkerk richting Zeeland.

Op een mooie locatie aan het water werden in no-time twee stations opgebouwd, één voor CW en de ander voor SSB. De CW-antenne was een inverted-V op een 18m Spiderpole terwijl het SSB station gebruik maakte van een good-old Fritzel GPA 404 (10, 15, 20 en 40m) . Om klokslag 8.00 waren de stations, die als PI4AMF/P actief waren, in de lucht. De signalen waren meteen veelbelovend: zelfs Hawaii kwam snoeihard door op 20 meter.

Aan het eind van de contest, om 14.00 uur, stonden bijna 450 QSO’s in het log. Met de beperkte set-up een resultaat om tevreden mee te zijn.