BITX40 CW Homebrew

Een aantal maanden geleden heeft Lex (PA1LEX) zijn QRP cw-vakantietransceiver in elkaar gezet: een Bitx40. In het verleden zijn er in de afdeling Amersfoort wel lezingen geweest over Bitx-projecten, dus het is leuk om te zien dat deze zelfbouw nog steeds gebeurd.  Voor relatief weinig geld, en in relatief beperkte tijd kan je je eigen zendontvanger bouwen. Op de website van Lex staan een aantal handige tips over waar hij onderdelen heeft gevonden en waar je meer informatie over het project kan vinden. Je vindt de website van Lex hier.

Krijgen afdelingsbestuurders ‘zwijgplicht’ opgelegd?

In de sociale media zijn er berichten verschenen waarin wordt gesuggereerd dat afdelingsbestuurders van de VERON een zwijgplicht opgelegd krijgen over het wel en wee van de vereniging en hoge boetes worden uitgedeeld als zij zich hier niet aan houden. Het afdelingsbestuur van Amersfoort vindt het belangrijk dat onze leden het echte verhaal kennen. Dat echte verhaal is dat er geen enkele sprake is van een door het HB opgelegde zwijgplicht.

Wat is er aan de hand?
Op 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. In deze wetgeving is vastgelegd waaraan organisaties moeten voldoen. Een onderdeel uit de wet is dat met iedereen die voor de organisatie de beschikking heeft over persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst gesloten moet worden waarin de toegestane werkzaamheden, rechten en verplichtingen staan opgenomen. In de wet is expliciet opgenomen dat in deze overeenkomst ook een geheimhoudingsverklaring moet zijn opgenomen.

Binnen de afdelingen hebben afdelingssecretarissen toegang tot het VERON Administratie Systeem (VAS) en hebben daarmee inzage in de persoonsgegevens van (uitsluitend) de afdelingsleden. Dat is ook de reden dat afdelingssecretarissen worden aangemerkt als ‘verwerker’ en dus een verwerkingsovereenkomst moeten tekenen.

De geheimhoudingsovereenkomst van de VERON is dus de verwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in de AVG. Het is binnen een afdelingsbestuur ook alleen de afdelingssecretaris die de overeenkomst moet tekenen, alhoewel de VERON adviseert om ook de voorzitter van een afdeling de overeenkomst te laten tekenen, zodat er altijd een back-up is voor het geval een afdelingssecretaris (tijdelijk) zijn werk niet kan doen.

In de verwerkingsovereenkomst die is opgesteld is een boetebeding opgenomen. Dit is vooral gedaan om duidelijk te maken aan de afdelingsbesturen dat het voldoen aan de privacy-eisen echt belangrijk is en dat de overeenkomst niet alleen een papieren tijger is. Belangrijk voor iedere organisatie en dus ook de VERON, omdat bij overtreding van de privacyregels een boete opgelegd kan worden van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet van de organisatie. Een boetebeding in dit soort overeenkomsten is heel gebruikelijk omdat het de ondertekenaars veel meer bewust maakt van de verantwoordelijkheid voor het nakomen.

Wat moet er geheim gehouden worden?
De overeenkomst die de afdelingen hebben ontvangen is hierover duidelijk: “Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij VERON bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

en

“Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden en gegevens van andere relaties van
VERON waarvan vrijwilliger uit hoofde van zijn functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe
heeft.”

Kortom: informatie die vertrouwelijk is of kan zijn en in het bijzonder de persoonsgegevens moeten geheim worden gehouden. Dat is volgens ons een normale omgangsvorm: wat je in vertrouwen hoort, hou je bij jezelf en je geeft geen privégegevens van een ander door.

Nergens in de verwerkingsovereenkomst wordt het aan de ondertekenende afdelingsbestuurder(s) verboden om over algemene zaken die binnen de vereniging spelen te spreken. Dat is niet de intentie van de overeenkomst en kan ook helemaal niet: afdelingsbestuurders worden volgens het afdelingsreglement en onze statuten (de regels hoe onze vereniging is georganiseerd) namelijk ook juist geacht om leden te informeren over zaken die spelen in de vereniging.

Wat mogen jullie van ons als afdelingsbestuur van A03 verwachten?
Ten eerste: de persoonsgegevens van leden worden niet gedeeld met anderen. Wij slaan persoonsgegevens alleen op als die nodig zijn en gegevens worden verwijderd op het moment dat ze niet meer nodig zijn óf zodra iemand daar om verzoekt. Alleen de afdelingssecretaris heeft binnen de afdeling Amersfoort toegang tot het VERON Administratiesysteem (VAS) en heeft daarmee de beschikking over de persoonsgegevens. De ontvangen verwerkingsverklaring (geheimhoudingsverklaring) wordt dan ook (alleen) door hem ondertekend en teruggestuurd aan het HB.

Ten tweede: als afdelingsbestuur vinden wij het belangrijk dat afdelingsleden geïnformeerd worden over waar we mee bezig zijn, zowel in de eigen afdeling als de VERON landelijk. Dat proberen we altijd al te doen en blijven we doen. Dit wordt ook van ons verwacht en is ook zo geregeld in het huishoudelijk reglement. Dit betekent bijvoorbeeld dat we onze leden in het algemeen informeren over onderwerpen die in bijeenkomsten zoals de VR en RegioBijeenkomsten worden besproken, tenzij het gaat om vertrouwelijke onderwerpen.

Op het moment dat er onderwerpen zijn die je mist en waarover je graag iets wil weten, kunnen je altijd bij de leden van het afdelingsbestuur terecht. Daarbij zal ieder bestuurslid zich houden aan wat in het normale leven gebruikelijk is: wat wij in vertrouwen horen vanuit onze leden of anderen, delen we niet.

We hopen dat we met deze toelichting je eventuele vragen over dit onderwerp hebben kunnen beantwoorden.
Heb je toch nog een vraag of opmerking? Mail dan naar de afdelingssecretaris: Gert, PA2LO

Vossenjachtcommissie Amersfoort zoekt versterking

Een aantal leden van de Amersfoortse vossenjachtcommissie wil het wat rustiger aan gaan doen. En daarom is de commissie op zoek naar mensen die het organiseren van de jachten in de toekomst wil gaan overnemen. Belangrijk, want alleen met voldoende mensen in de organisatie kunnen de vossenjachten ook in de toekomst doorgaan!

Wil je weten wat het organiseren inhoud en hoe de bestaande commissie werkt? Neem dan contact op met Rob Kelder (PA0KEL), Rient Bartelds (PA3GXP) of met Frans de Bles (PC2F).

SSB Velddag 2017

Ook tijdens de kleine uurtjes waren PA3EYC en PA3GRM ‘in de lucht’

Dit weekend was PI4AMF actief tijdens de SSB Velddag. Ondanks de matige condities, hebben de OM’s weer vele honderden QSO’s in het log gezet.

Of dat er voldoende zullen zijn om de eerste plek van vorig jaar te kunnen prolongeren? Dat weten we in december.

Binnenkort vind je hier op de site een (foto)verslag van Adriaan (PA1LIO).

 

Fun tijdens Lighthouse en Lightship-weekend

Onze afdelingsleden Maurice (PA3HTT) en Ray (PE1GUR) zijn tijdens het Lighthouse en Lightship weekend actief met de roepletters PA6FUN.

Net als voorgaande jaren hebben de broers weer een unieke locatie gevonden om te activeren: de Zuidertoren, de zuidelijke vuurtoren op Schiermonnikoog. Locator JO23BL, IOTA EU-038, WLOTA NL-2175, ILLW-0028 en ARLHS NET-022.

Schiermonnikoog kent twee vuurtorens: de Noordertoren en de Zuidertoren. De Zuidertoren werd in 1854 gebouwd. Omdat men vroeger niet beschikte over lichtkarakters plaatste men soms twee torens of vuren, zodat de zeeman wist waar hij was. Bovendien konden twee vuren of torens een lijn vormen, zodat schepen langs gevaarlijke ondiepten geleid konden worden. In 1910 kreeg de buitentoren, de huidige vuurtoren, een draailicht. Vanaf dan kon men de kust ook herkennen met één licht en was het licht van deze toren overbodig geworden. De toren bleef echter wel staan en kreeg in 1950 de functie van watertoren. Deze functie heeft de toren tot 1992 gehad. In 1998 verwierf KPN de toren voor het symbolische bedrag van 1 gulden. KPN gebruikt de Zuidertoren sindsdien als antennetoren.

Ray geeft aan dat ze er luxe bijzitten dit jaar: “De eigenaar van Hotel Duinzicht is zo vriendelijk dat we zijn gastvrijheid kunnen gebruiken. We kunnen de tuin gebruiken, dus we kamperen net buiten de vuurtoren en gebruik de faciliteiten van het hotel, wat willen we meer?”

Activiteit zal voornamelijk op 40 meter zijn. QSL Manager voor dit evenement: PA3HHT.

PI4AMF/P actief in RSGB IOTA contest vanaf EU-146

In het weekend van 29 en 30 juli werd de Islands on the Air (IOTA) contest gehouden.

Om de wereldwijde deelnemers aan deze radiowedstrijd van wat extra punten te voorzien, besloten Maarten (PA3EYC), Gerard (PD0PIW) en Gert (PA2LO) om de zondag van de contest naar Goeree-Overflakkee (EU-146) te rijden.  Om 5.30 uur vertrokken de mannen uit Nijkerk richting Zeeland.

Op een mooie locatie aan het water werden in no-time twee stations opgebouwd, één voor CW en de ander voor SSB. De CW-antenne was een inverted-V op een 18m Spiderpole terwijl het SSB station gebruik maakte van een good-old Fritzel GPA 404 (10, 15, 20 en 40m) . Om klokslag 8.00 waren de stations, die als PI4AMF/P actief waren, in de lucht. De signalen waren meteen veelbelovend: zelfs Hawaii kwam snoeihard door op 20 meter.

Aan het eind van de contest, om 14.00 uur, stonden bijna 450 QSO’s in het log. Met de beperkte set-up een resultaat om tevreden mee te zijn.

 

 

Besturen landelijke verenigingen reageren op oproep DKARS

Eind juni verscheen de nieuwste uitgave van het DKARS magazine. In het blad is ook de brief te lezen die het bestuur van DKARS per mail heeft verzonden aan de afdelingsbesturen van de VRZA en VERON. In de brief roept DKARS op om de bestaande verenigingen van radio-amateurs op te heffen en -samen met DKARS- één nieuwe vereniging te vormen. De nieuwe vereniging zou een “grote, moderne en goed functionerende organisatie” moeten worden om de belangen van zendamateurs te behartigen.  Volgens een -volgens eigen zeggen representatief- onderzoek, zouden de Nederlandse radiozendamateurs groot voorstander zijn van een ‘fusie’ van amateurradio-verenigingen.

De (hoofd-)besturen van VRZA en VERON hebben op de ‘open brief’ van het bestuur van DKARS gereageerd. De VRZA geeft aan: “De leden vergadering van de VRZA gehouden in oktober 2014 heeft haar bestuur kenbaar gemaakt dat een fusie met de VERON zeer ongewenst is, echter een goede samenwerking tussen besturen en afdelingen, zoals deze reeds plaatsvindt, zeer gewenst is. Het bestuur van de VRZA heeft sindsdien vanuit haar leden op geen enkele wijze signalen ontvangen waaruit zou blijken dat dit standpunt gewijzigd zou zijn of herzien zou moeten worden.” De woordvoerder van de VRZA bevestigt dat de samenwerking tussen de VERON en VRZA uitstekend verloopt.

Het hoofdbestuur van de VERON geeft bij monde van voorzitter Remy Denker aan: “De leden van de VERON hebben reeds eerder het hoofdbestuur de opdracht gegeven om een samengaan met de VRZA te onderzoeken. Zowel de VRZA als de VERON zijn democratische verenigingen met een bestuursorgaan waar haar leden sturing aan kunnen geven. Bij de VRZA wordt dit gedaan via de algemene ledenvergadering en binnen de VERON middels de verenigingsraad. Tijdens de verkennende gesprekken tussen de besturen van de VRZA en de VERON is unaniem door de leden van de VRZA aangegeven dat zij haar eigen identiteit willen behouden, en daar kunnen wij als VERON alleen maar respect voor hebben”.

Hoe DKARS haar beoogde “grote, moderne, landelijke en goed functionerende organisatie” ziet, wordt in de brief niet aangegeven. Wel is duidelijk dat er in zo’n organisatie geen plek is voor de bestuursleden van de bestaande verenigingen, zij mogen aldus DKARS geen deeluitmaken van een nieuw te vormen bestuur en in de nieuwe organisatie zou tevens een maximale zittingstermijn van vier jaar moeten worden gehanteerd. Of deze regels ook gelden voor de bestuursleden van DKARS zelf is onbekend.

De VRZA en VERON hebben samen ongeveer 7.500 leden en vertegenwoordigen daarmee een ruime meerderheid van de in Nederland geregistreerde radio-zendamateurs.

 

De ideale vakantie antenne?

Tijdens de CW velddag kwam PD2Z langs en showde zijn oprolbare HF antenne. En dan ook nog in camo-kleuren. Filmpje!

Tijdens de velddag zelf hebben we de antenne niet gebruikt, maar we zijn uiteraard reuze benieuwd naar de ervaringen met deze verrassende antenne.

 

Nog een paar plaatjes vanaf Hamvention

Zaterdag was een nieuwe dag van de Hamvention. Tot onze verrassing was er deze ochtend van verkeersdrukte helemaal niets te merken. Het verkeersinfarct dat vrijdagochtend aanwezig was, was er vandaag helemaal niet. Dus: langer de tijd om over het evenement heen te lopen. Vandaag stond de radio-onderdelenmarkt op de agenda.

Op het terrein aangekomen, begon het meteen goed. De crew van Amersfoort werd naar dicht bij de ingang gedirigeerd om te parkeren. En vrijwel direct kwam een van de vele vrijwilligers, mevrouw Ann, aangereden in haar golfkar met de vraag of ze ons ergens heen kon brengen. Tja, met een paar van die jonge kerels wilde mevrouw Ann wel eens op stap. En zo vertrokken we dus met gezwinde spoed naar de vlooienmarkt.

De radio-onderdelenmarkt was op het midden van de paardenrenbaan. Het aanbod was enorm en ik denk dat er geen bezoeker was die niet iets van zijn of haar gading heeft kunnen vinden. Doordat er vrijdag aan het eind van de dag een behoorlijke bui gevallen was, waren de looppaden wat modderig geworden. Net voor het middaguur werd die situatie behoorlijk erger. Met een flinke stortbui vluchtte iedereen naar de hallen. Toen het een half uur later weer droog was, was het hele middenterrein in een grote modderpoel veranderd.

   

Tijdens de hoosbui namen we de tijd om kennis te maken met een aantal medeamateurs vanaf de Antillen, onder hen de voorzitter van de VERONA. Uiteraard hebben we even ervaringen uitgewisseld en kon Maarten zijn ervaringen delen over zijn activiteiten vanaf PJ2, PJ7 en FS. Ook werd een toezegging van de dag ervoor ingewisseld: aan één van de mensen van Yaesu werd een groen flesje met goudgeel vocht gebracht…. Dat leverde, ongevraagd, de nodige caps op die tijdens een van de afdelingsactiviteiten zullen opduiken.

Een groot deel van de radio-vlooienmarkt hebben we kunnen zien. Maar vanwege de grootte en de modderige grond was het op een gegeven moment eigenlijk niet leuk meer om door te ‘baggeren’. Aangezien we nog een paar wensen op de lijst hadden staan waarvoor we in de hallen moesten zijn, besloten we om daar onze laatste Hamvention-uren door te brengen. Nadat de laatste zaken van het boodschappenlijstje gekocht waren, gingen we een half uur voor sluitingstijd terug naar het hotel.

Zaterdagavond zijn we naar het Contestdinner gegaan. Extra feestelijk dit jaar vanwege het 25-jarig bestaan ervan. We mochten aansluiten aan de uiterst gezellig Icom-tafel. Helaas wonnen we deze avond niet de hoofdprijs, de nieuwe Icom IC-7610, maar Maarten PA3EYC was wel de gelukkige winnaar van een van de andere prijzen.

Voor ons zit de Hamvention er op. Op zondag vliegen we terug en komen dan op maandag weer in Nederland aan. Was het het waard om Hamvention te bezoeken? Daarop kunnen we allemaal een volmondig ‘ja!’ zeggen. Tijdens de korte tijd hier hebben we veel mensen gesproken en hebben we ervaren hoe (oprecht) vriendelijk onze Amerikaanse mede-amateurs zijn. Mocht je ooit de gelegenheid hebben om Hamvention te bezoeken, dan is dat echt de moeite waard!

Foto’s van de Hamvention vindt u ook <hier>.

Dayton: toevallige ontmoetingen

We hebben tickets!

Op vrijdag 19 mei was de eerste dag van de Hamvention in Xenia. Na een stevig ontbijt bij een restaurant van de keten Bob Evans reden we in onze minivan naar Xenia. Tot ongeveer 5 kilometer voor het evenemententerrein ging dat vlekkeloos, vanaf dat moment stond de weg echter volledig vast. Ruim anderhalf uur hebben we over de laatste kilometers gedaan. De file was zo heftig dat de Uber-taxi die voor ons reed haar passagiers ‘eruit gooide’. Bij het uitstappen zagen we dat de ongelukkige amateurs ON’s waren. Natuurlijk laten wij onze zuiderburen niet staan: in onze 7-persoons auto is ruimte genoeg en zo reden we met twee extra personen verder.

Deze eerste beursdag was een zonnige met temperaturen die behoorlijk richting de 30 graden opliep. Tenminste…tot ongeveer anderhalf uur voor het sluiten. Op dat moment barstte een heftige regenbui los, die ervoor zorgde dat het aantal bezoekers snel daalde. Dat je altijd bekenden tegenkomt op een beurs, zelfs op bijna 8.000km van huis bleek wel weer toen we onze oud-secretaris Bart van Gorp (PA3CSX) en zijn broer tegenkwamen. Amersfoort-meets-Amersfoort zeg maar. Maar ook andere bijzondere ontmoetingen vonden plaats. Zo werden we aangesproken door een amateur uit Holland Michigan die graag op de foto wilde met ‘de mannen in PI4AMF’ shirts. Wat denk je? Blijkt het een vergeten achterachterneef van Maarten te zijn…dus ook de twee ‘Bossen’ maar even samen op de foto.

De Hamvention is zo groot dat we op de eerste dag alleen nog maar langs de commerciële stands hebben kunnen lopen. Dat was ook wat we hadden afgesproken: op zaterdag zijn er meer stands bezet op het tweedehands gedeelte. Die bezoeken we vandaag. Hierbij alvast een aantal plaatjes van Xenia.