Gouden Speld voor Rob Kelder (PA0KEL) en Rient Bartelds (PA3GXP)

vlnr: PA0KEL, PA0AGF, PA3GXP

Op 14 december bezocht de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA0AGF) de afdeling Amersfoort. Remy bracht niet alleen zijn XYL mee naar afdelingavond: hij bracht ook een grote verrassing mee voor twee van onze afdelingsleden: Rob (PA0KEL) en Rient (PA3GXP). De algemeen voorzitter spelde beide mannen het Gouden Speld van de VERON op.

De Gouden Speld is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een persoon die zich gedurende een lange periode voor de VERON in het algemeen of voor een VERON afdeling in het bijzonder zeer verdienstelijk heeft gemaakt.

De algemeen voorzitter wist over Rob (PA0KEL) te vertellen:
“Al meer dan 30 jaar maakt OM Kelder deel uit van de Amersfoortse Vossenjachtcommissie en is daarmee één van de drijvende krachten achter de Amersfoortse Vossenjachten.  Deze jachten zijn een begrip onder zowel Nederlandse als buitenlandse radio-amateurs die interesse hebben in het ARDF (Amateur Radio Direction Finding) aspect van onze hobby. Zonder zijn langdurige en belangloze inzet zouden de Amersfoortse Vossenjachten er niet meer zijn.

Daarnaast was OM Kelder in de periode 1980-1985 voorzitter van de Afdeling Amersfoort. Een anekdote daarbij is dat in het verslag van de Huishoudelijke Vergadering uit 1980 te lezen is dat hij deze rol met frisse tegenzin aanvaarde: “Voor de functie van voorzitter: (Echter pas na lang aandringen, en maximaal voor één jaar) Rob Kelder, PAoKEL.” Omdat in de opvolgende jaren zich geen vervanger beschikbaar stelde, bleef OM Kelder de rol van voorzitter vervullen tot 1985.

Ook vóór en na de rol als afdelingsbestuurder was OM Kelder actief voor de VERON afdeling Amersfoort: zo verzorgde hij vele jaren de printservice van de afdeling én organiseerde en begeleide hij (samen met Peter PA3EPX) zelfbouwinitiatieven in de regio Amersfoort. Met de laatstgenoemde activiteiten heeft OM Kelder bij vele amateurs de liefde voor zelfbouw bijgebracht en daarmee invulling gegeven aan het experimentele karakter van onze hobby.

Binnen de afdeling heeft OM Kelder ook vele malen deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie en droeg ook op deze wijze zijn steentje bij aan de afdeling. Vanuit de afdeling Amersfoort is PA0KEL in de jaren 1987 en 2007 vanwege zijn bijzondere inzet voor de afdeling uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar.

Na het opspelden van de onderscheiding vervolgde de algemeen voorzitter met  het benoemen van de verdiensten van Rient Bartelds:

“Ook OM Bartelds maakt gedurende vele jaren deel uit van de de Amersfoortse Vossenjachtcommissie en is daarmee één van de drijvende krachten achter de Amersfoortse Vossenjachten. Voor OM Bartelds geldt hetzelfde als hiervoor over Rob is gesteld: zonder zijn langdurige en belangeloze inzet zouden de Amersfoortse Vossenjachten er niet meer zijn. Niet onvermeld mag blijven dat de XYL van Rient in het enthousiasme van Rient is meetrokken: zij zorgt bij veel van de jachten de ontvangst en de verzorging van de deelnemers.

Naast de werkzaamheden voor de Vossenjachtcommissie heeft Rient jarenlang deel uitgemaakt van de Amersfoortse repeatercommissie van de VERON en is vanuit deze rol verantwoordelijk geweest voor de repeaters PI2AMF en PI3AMF. Dankzij zijn persoonlijke inzet -zowel in tijd als vanuit zijn eigen financiële middelen- is en wordt een groot aantal mede-amateurs in staat gesteld om over genoemde relais te kunnen communiceren. Daarmee draagt OM Bartelds tastbaar bij aan het voortbestaan van een belangrijke functie binnen de amateurdienst.

Rient is al vele jaren als adviseur op de achtergrond bij de afdelingsbesturen betrokken.  Vanuit de afdeling Amersfoort is PA3GXP in de jaren 2007 en 2010 vanwege zijn bijzondere inzet voor de afdeling uitgeroepen tot afdelingsamateur van het jaar.

Het bestuur van de afdeling Amersfoort feliciteert Rob en Rient met deze welverdiende onderscheiding.

Low Power AM radio in Amersfoort

Ons afdelingslid Wim Hendriks (PE1PAY) is al enige tijd bezig met Low-Power AM. Eddy Krijger (PA0RSM) bezocht Wim en schreef een artikel voor  het BDXC (Benelux DX Club) magazine. Voor wie de BDXC niet kent even een toelichting: de Benelux DX-Club stelt zich ten doel het verstevigen van het onderling contact tussen de beoefenaren van de hobby aangeduid als “DX-en” alsmede het bevorderen van de beoefening van deze hobby in het algemeen en met name in het Nederlandse taalgebied. Hierbij dient onder DX-en te worden verstaan het ontvangen van “verre” radio- en televisie signalen, onder meer afkomstig van kortegolf omroep-, televisie- en utiltyzenders en alle daarmede samenhangende activiteiten.

Sinds begin oktober 2017 zend Wim zijn “Radio Impuls AMersfoort” 24/7 uit op 1485 kHz met 1 Watt in AM Stereo. Zijn zender heeft nu een reikwijdte van ongeveer 5 km. Elk kwartier zendt het station een professionele jingle uit.

In het artikel dat Eddy heeft geschreven is onder andere de stationsbeschrijving, praktische gebruikerservaringen en een deel van de evaluatie naar het Agentschap Telecom opgenomen. Interesse in het artikel? Je vindt het hier: AM

Beleidsregel antenne-installaties gemeente Nijkerk

/in  /door 

Beleidsregel antenne-installaties gemeente NijkerkDe gemeente Nijkerk heeft 23 augustus 2018 het ontwerp beleidsregel antenne-installaties bekend gemaakt. Deze beleidsregel ligt per 23 augustus 2018 ter inzage en is online te downloaden. Belanghebbende kunnen gedurende de inzageperiode, van 4 weken gebruik maken van de inspraakprocedure.

Ontwerp Beleidsregel antenne-installaties

Het ontwerp beleidsregel antenne-installatie is door de gemeente Nijkerk online aangekondigd. Door de gemeente Nijkerk is in het ontwerp beleidsregel antenne-installaties geen onderscheid gemaakt tussen antennes voor zendamateurs en voor de mobiele telecommunicatie. Hierdoor ontstaan een aantal regels die voor de radiozendamateur onwenselijk dan wel onmogelijk zijn om aan te voldoen.

Antenne installaties lager dan 5 meter

Dit type antenne-installaties is vergunningvrij. Voor het plaatsen van deze antenne-installaties met mast vindt dan ook geen toets aan het bestemmingsplan noch aan deze beleidsregel plaats. De gemeente heeft geen gronden medewerking te weigeren. De sturingsmogelijkheden en de mogelijkheden om aan de plaatsing van deze antennes voorwaarden te verbinden zijn hierdoor beperkt

Antenne installaties hoger dan 5 meter

Enkele opvallende punten uit het ontwerp beleidsregel antenne-installaties:

  • De beleidsregel heeft dus niet alleen betrekking op het plaatsen van antenne-installaties voor gsm, UMTS en LIE (mobiele telecommunicatie). Maar ook op het plaatsen van een antenne-installatie ten behoeve van andere antenne-installaties, waaronder begrepen schotelantennes en installaties voor radiozendamateurs.
  • De bouwplaats van de antenne-installatie is op een afstand van minimaal dertig meter gelegen. Dan wel de afstand die bepaald wordt door de hoogte van de antenne-installatie, van bestaande of rechtens geldig te bouwen (woon)bebouwing of andere gevoelige functies. Indien de op te richten mast 35 meter hoog is, wordt deze afstand derhalve minimaal 35 meter. Het afstandscriterium geldt niet, indien de aanvrager de antenne-installatie op eigen gronden behorend bij de gevoelige functie plaatst. Het afstandscriterium blijft wel voor omliggende gevoelige functies gelden;
  • Niet wordt meegewerkt aan het realiseren van antenne-installaties inden in de nabijheid van rijks- en gemeentelijke monumenten. Indien de afstand tot de beoogde bouwplaats minder is dan vijftig meter;
  • Uit oogpunt van veiligheid en inpassing in het landschap heeft het nadrukkelijk de voorkeur bij de plaatsing van antenne-installaties aansluiting te zoeken bij grootschalige infrastructuur (zoals een snelweg, viaduct, spoorlijn en kanaal) en/of grootschalige horizontale volumes (zoals plaatsing op of bij een bedrijventerrein). Op die manier kan rekening gehouden worden met bestaande landschappelijke patronen en elementen in het landschap. Dit criterium zal voor de grote providers eenvoudiger te realiseren zijn, dan voor radiozendamateurs met kleinschaliger initiatieven. Niettemin wordt met dit criterium beoogt te voorkomen dat er in het landschap een mast bij wordt geplaatst. Terwijl op nabije afstand een prima alternatief voor het plaatsen van een installatie voor handen is, zonder dat deze plaatsing afbreuk doet aan het bereik ervan.

Inspraakreacties kunnen online plaatsten

Zolang de procedure ter inzage ligt kan eenieder online, schriftelijk of mondeling hier een inspraakreactie inbrengen. Voor de radiozendamateur in de gemeente Nijkerk van belang om dit zeker te doen. Inspraakreactie sluit op 20 september, wacht niet te lang.

VERON stuurt een inspraakreactie namens de vereniging.

De VERON zal zeker voor 20 september 2018 een inspraakreactie naar de gemeente Nijkerk sturen. Maar roept belanghebbende radiozendamateurs op niet lijdzaam toe te kijken en zelf ook in actie te komen